Mažosios Lietuvos
enciklopedija

konferencijos

1932 Tilžėje vykusios prūsų lietuvių konferencijos lietuvių tautinės mažumos Rytprūsiuose klausimais.

konfereñcijos. 1932 VI 24 Tilžėje įvyko prūsų lietuvių konferencija, Europos šalių tautinių mažumų III kongresui pateikusi Lietuvių tautinės mažumos Rytprūsiuose padėties memorandumą, pasirašytą Lietuvių susivienijimų tarybos. Memorandume nurodyta, kad lietuvių mažuma Rytprūsiuose persekiojama, trukdoma jos tautinė ir kultūrinė veikla. Prūsų lietuvių konferencija, vykusi 1932 VIII 28 Tilžėje, kreipėsi į visuomenę ir pateikė lietuvių persekiojimo faktų, prašė vyriausybės įspėti mokytojus ir valdininkus, kad šie nepažeidinėtų prūsų lietuvių teisių, paveikti spaudą, kad ši liautųsi šmeižti prūsų lietuvius. Kreipimesi reikalauta lietuvių gyvenamosiose vietovėse lietuviškų pamaldų, pagr. mokyklose tikybą, skaitymą ir rašymą dėstyti lietuviškai, prašyta leisti kurti privačias lietuviškas mokyklas ir vaikų darželius. Dar lietuvininkų padėtis Rytprūsiuose tarpukariu.