Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos radijo stotis

Klaipėdoje 1936–1939 veikusi lietuviška radijo stotis.

Klapėdos rãdijo stots, baigta statyti 1936 III 11 Jakų dvare. Iš jos transliuotos programos turėjo bent kiek užkirsti kelią agresyviai hitlerininkų propagandai, skleistai prieš Lietuvos Respubliką per Vokietijos radiją bei periodinę spaudą. Reikalingą įrangą – vidutinio galingumo (9,5 kW) siųstuvą su 70 m aukščio antena (415 000 Lt vertės) sumontavo Latvijos VEF gamyklos inžinieriai. Nuolatines transliacijas vidutinio diapazono 531 m banga stotis pradėjo 1936 IX 14. Radijo stoties viršininku paskirtas elektrotechnikos mokslus Prancūzijoje baigęs inžinierius Stasys Blindstrupas, radijo studijos vedėju – rašytojas, kultūros veikėjas Antanas Gustaitis. Pirmasis radiofono diktorius – populiarus Klaipėdos valstybės teatro aktorius Juozas Grybauskas. Klaipėdos radijo stoties laidos buvo gerai girdimos ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Estijoje, Rytprūsiuose, Austrijoje bei Vokietijoje. Stokojant kūrybinių darbuotojų bei modernesnės technikos programos truko tik 4–5 valandas darbo dienomis ir apie 10 valandų savaitgaliu. Dalis laiko skirta Kauno radijo laidoms retransliuoti. Klaipėdos radijo stoties darbuotojai organizavo jūrininkų valandėles, laidas apie Klaipėdos krašto politinį, ūkinį bei kultūros gyvenimą, pokalbius vokiečių kalba; sekmadieniais žmonės galėjo klausytis liuteroniškų pamaldų. Vėliau organizuotos laidos iš jaunimo sąskrydžių Nidoje ir Smiltynėje, transliuoti iškilmingi minėjimai, koncertai. 1939 III 22 nacistams okupavus kraštą, pirmiausia pasistengta užgrobti Klaipėdos radijo stotį. Ankstų rytą iš ten pasigirdo vokiškas balsas: „Memel ist frei...“ 1944 pabaigoje artėjant frontui, vokiečių užnugario tarnybos išgabeno stoties įrengimus į Rytprūsius. Sovietmečiu pastate įkurti kultūros namai bei pradinė mokykla.

Albertas Juška