Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kairio memorandumai

Kristupo Kairio 1918 parengti du memorandumai mažlietuvių klausimu, įteikti Vokietijos įgaliotiniui, Klaipėdos krašto komisarui grafui V. Lambsdorfui.

Kario memorándumai. Kristupo Kairio 1918 parengti du memorandumai mažlietuvių klausimu, kurie įteikti Vokietijos įgaliotiniui, Klaipėdos krašto komisarui grafui V. Lambsdorfui: Die Litauer in Preussen und ihre Bestrebungen [Lietuviai Prūsijoje ir jų siekiai] ir Das Litauertum in Ostpreussen südlich des Memelstromes [Lietuvybė Rytprūsiuose į pietus nuo Nemuno]. Kairys rašo, kad jau Heinrichas Lysius, Mažosios Lietuvos mokyklų inspektorius, XVIII a. I pusėje per didžiąją vokiečių kolonizaciją turėjo parengęs lietuvininkų germanizavimo planą. Jis demaskavo XVIII a. vokiečių feodalų antilietuvišką, prievartinę asimiliacinę politiką. Kairys pabrėžė, kad sunkios klaidos padarytos elgiantis su lietuvininkais, ypač po 1871 pašalinus jų gimtąją kalbą iš viešojo gyvenimo. Jis pabrėžia: „Bažnyčiose iš lietuvininkų buvo reikalaujama kaip galima dėkingiau įrodyti ištikimybę sostui, o, antra vertus, per kolonizaciją ir mokyklas buvo vykdoma vokietinimo politika.“ Patariama Klaipėdos krašto valdžiai nedaryti ankstesnių klaidų, toleruoti lietuvybę ir lietuvių kalbą. Antrajame memorandume gausiai pateikta medžiagos apie lietuvininkų visuomeninį politinį gyvenimą, savitą kultūrą, siekius išlaikyti savo gyvastį. Tik taip Vokietija įgysianti mažųjų tautų palankumą.

MLFA