Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Loraitis

ūkininkas iš Aukštvilkių, XX a. pradžios Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas.

Lóraitis Jurgis, Loratis, ūkininkas iš Aukštvilkių. XX a. pradžioje Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas. Dalyvavo Prūsų lietuvių susivienijimo veikloje. 1912 išrinktas K. Urėdaičio vadovautos Tilžės–Lankos apskrities Lietuvių skyrimo draugijos (konfrontavusios su taip pat vadinta M. Kiupelio vadovauta draugija) pirmininko padėjėju. Mirus Urėdaičiui tos abi draugijos susivienijo. 1914 Loraitis išrinktas susivienijusios draugijos iždininko padėjėju. Nuo parapijos ir seniūnijos išrinktas į Mažosios Lietuvos Vyriausiojo gelbėjimo komiteto Lauksargių skyrių. 1923 I 19 dalyvavo Visuotiniame to komiteto skyrių, Klaipėdos krašto politikos, ekonomikos ir Mažosios Lietuvos jaunimo draugijų atstovų seime Šilutėje, pasirašė Šilutės seimo deklaraciją, balsavo už telegramos JAV prezidentui Hardingui siuntimą – joje prašyta apginti mažlietuvius nuo jų interesus neatitinkančių Santarvės sprendimų.

Algirdas Antanas Gliožaitis