Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juozas Jurginis

XX a. lietuvių istorikas.

Jurgnis Juozas 1909 II 5Vikonyse (Utenos aps.) 1994 VII 5Vilniuje, istorikas. Habil. dr. (humanitariniai mokslai, 1963). Lietuvos mokslų akademijos akademikas (1968). Už nelegalią komunistinę veiklą buvo kalintas. 1946 eksternu baigė Vilniaus universitetą. 1945–1948 Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos direktorius. 1945 pabaigoje–1946 su Povilu Pakarkliu, Jonu Kruopu ir kitais Karaliaučiuje ir Laukstyčių pilyje Rytprūsiuose surado ir parvežė į Vilnių svarbios lituanistinės medžiagos (apie šią ekspediciją ir Prūsijos slaptojo valstybinio archyvo Karaliaučiuje likimą parašė atsiminimų). 1948–1991 dirbo Lietuvos istorijos institute. 1950–1972 dėstė Vilniaus universitete; profesorius (1968). Jurginis – vienas žymiausių Lietuvos ūkio ir kultūros istorijos specialistų sovietmečiu. Svarbiausi veikalai: Baudžiavos įsigalėjimas Lietuvoje (1962); Renesansas ir humanizmas Lietuvoje (1965); Istorija ir poezija (1969); Pagonybės ir krikščionybės santykiai Lietuvoje (1976); Lietuvos valstiečių istorija (1978); Lietuvos kultūros istorijos bruožai (su Inge Lukšaite, 1981; pažymėtos sąsajos su Prūsijos bei Mažosios Lietuvos kultūra). Kolektyviniame darbe Lietuvių karas su kryžiuočiais (1964) Jurginis apžvelgė Kryžiuočių ir Kalavijuočių ordinų agresiją baltų žemese ir šių ordinų įsikūrimą Baltijos rytiniame regione. Kristijono Donelaičio poemą Metai studijoje įvertino kaip svarbų istorinį šaltinį apie mažlietuvių gyvenimą, jų ir vokiečių kolonistų, valdžios santykius. Parašė Lietuvos istorijos vadovėlį mokykloms. Akademinių veikalų LTSR istorija (1957–1965, t. 1–3) ir kitų vienas autorių. Iš lotynų kalbos išvertė Henriko Latvio Chronicum Livonicum vetus ir Hermanno Wartbergės Chronicon Livoniae, parašė joms įvadą, paaiškinimus ir paskelbė knygoje Livonijos kronikos (1991). Į lietuvių kalbą išvertė ir paskelbė (knygoje Kraštas ir žmonės, su Algirdu Šidlausku; 1983) kryžiuočių karo kelių iš Prūsijos į Lietuvos valstybę XIV a. aprašymus – Wegeberichte; įvairių keliautojų XIV–XIX a. geogafinius. ir etnografinius pasakojimus apie Lietuvą ir jos gyventojus.

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Juozas Jurginis