Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johann Gottlieb Kreuzfeld

Johanas Gotlybas Kroicfeldas, XVIII a. Mažosios Lietuvos liaudies dainų rinkėjas ir skelbėjas.

Kreuzfeld Johann Gottlieb, Kreutzfeldt (Johanas Gotlybas Kròicfeldas) 1745 IV 19 Karaliaučiuje 1784 I 18 ten pat, Mažosios Lietuvos liaudies dainų rinkėjas ir skelbėjas. Kilęs iš siuvėjo šeimos. 1762–1767 studijavo Karaliaučiaus universitete. 1768–1776 Karaliaučiaus senamiesčio mokyklos mokytojas. 1777–1784 Karaliaučiaus universiteto profesorius ir miesto pilies bibliotekininkas, Karaliaučiaus literatų būrelio gaivinanti siela. Kroicfeldui reikėtų suteikti pirmojo žinomo lietuvių liaudies dainų rinkėjo bei skelbėjo garbę. 1775 jis sudarė rankraštį Musenalmanach [Mūzų almanachas], kur pateiktos ir lietuvių liaudies dainos. 1775 Karaliaučiuje parengtas ir Leipzige išleistas almanachas Preussische Blumenlese [Prūsų puokštė]. Jame yra Kroicfeldo parengtas Vorgericht zur Geschichte der Preussischen Dichtkunst [Prūsijos poezijos istorijos įvadas] ir 4 lietuviškos dainos. Čia lietuviškai ir su Kroicfeldo vertimu į vokiečių kalbą pateikta pirma daina Per beržynėlį, per pušynėlį (Durchs Birkenwäldchen, / Durchs Fichtenwäldchen...). J. G. Herderio rinkinyje ji pavadinta Die kranke Braut [Serganti sužadėtinė]. Kroicfeldas paskelbė lietuvių liaudies dainų žurnale Preussische Tempe [Prūsijos Tempė], kurį 1780–1781 leido vokiečių rašytojas Ludwigas Baczko. Jo nr. 1 (1780) skelbtos 2 lietuviškos dainos, jų vertimai į vokiečių kalbą bei kelios melodijos. Tai vestuvinė gaubtuvių daina Parvedimo daina (vok. Gesang bei der Heimführung). Lietuvių liaudies dainų kataloge užregistruota 12 jos užrašymų, apie pusė jų yra perspausdinta iš L. Baczko, kiti panašūs į spausdintą variantą. Kroicfeldo pateiktas dainos variantas pateko į žymius rinkinius: M. L. Rėzos, S. Daukanto, A. Juškos ir kita. Populiaresnė (kataloge – 23 variantai) vestuvinė jaunosios graudinimo daina Pirmvakario daina (vok. Gesang am Braut Abend): Ko vėjas pūtė, / Ko giria gaudė, / Ko lelija lingavo? 1781 Preussische Tempe skelbtas Kroicfelo rašinys Über die preussische Dichtkunst [Apie prūsų poeziją]. 1784 Karaliaučiuje išleido knygą Eine Meinung über den Adel der alten Preussen nebst einigen urkundlichen Beiträgen [Nuomonė apie senosios Prūsijos bajoriją kartu su dokumentų priedu]. Kroicfeldas gerai mokėjo lietuvių kalbą.

L: Maciūnas V. Lituanistinis sąjūdis XIX a. pradžioje. K., 1929; Jonynas A. Lietuvių folkloristika iki XIX a. V., 1984; Jonynas A. Lietuvio dainų balsas Europoje // Lietuvos aidas. 1994 08 25, nr. 166 (6631); LE.

Ambraziejus Jonynas

Leonardas Sauka

Rimantas Sliužinskas