Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Henrikas Nagys

XX a. lietuvių poetas, vertėjas.

Nagỹs Henrikas 1920 XI 12Mažeikiuose 1996 VIII 3Montréal; palaidotas Vilniuje, poetas, vertėjas. Filosofijos dr. (1949). Tarpukariu gyveno Klaipėdos krašte. Baigė Šilutės Vydūno progimnazijos 4 klases. Lankė Pagėgių Donelaičio gimnaziją. 1941–1943 Vytauto Didžiojo universitete studijavo lituanistiką ir germanistiką. 1944 pasitraukė į Vakarus. Nuo 1949 gyveno Montréalyje, Kanadoje. Jo eilėraščiai pradėti spausdinti 1938 žurnaluose Ateitis ir 1939 Naujoji Romuva. Nagio eilėraščių rinktinė: Eilėraščiai (1946, laimėjo Innsbrucko knygų leidyklos Patria literatūrinę premiją), Broliai balti aitvarai (1969, laimėjo Lietuvių rašytojų draugijos), Prisijaukinsiu sakalą (1978 – Lietuvių akademinio sambūrio Montréalyje Vinco Krėvės literatūrines premijas), rinktinė Grįžulas (1990 Vilniuje) ir kiti. Nagys priklausė Žemės ir Literatūros Lankų poetinei krypčiai, vienas iš jos iniciatorių. Nagio poezijos pagrindinės idėjos – žmogaus kova su pilka kasdienybe, sunki žmogiškoji vienatvė, mirties tragika, prometėjiškas protestas ir kita. Jo eilėraščių išversta į anglų kalbą. 1954–1962 šeštadieninės mokyklos ir Montrealio aukštesniųjų lituanistikos kursų vadovas ir dėstytojas. Rašė straipsnius laikraščiui Nepriklausoma Lietuva. Montrealyje Lietuvių akademinio sambūrio ir Vinco Krėvės literatūrinės premijos vienas steigėjų. Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos dr. Vydūno literatūrinės premijos vertinimo komisijos narys. Mažosios Lietuvos fondo narys. Parašė tekstą kantatai Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva, skirtą Lietuvos krikščionybės jubiliejui.

MLFA

Iliustracija: Henrikas Nagys / Iš LE