Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gumbinės spaustuvės

Gumbinėje veikusios Hartungų, Krausenecko ir kitos spaustuvės.

Gumbnės spaustùvės. 1804 Karaliaučiaus poligrafijos įmonės savininkė Sofija Kristina Hartung gavo valdžios leidimą steigti Hartungų spaustuvės filialą Gumbinėje. Tai buvo pirmoji Gumbinės spaustuvė, veikusi 1805–1819. Jai vadovavo iš Karaliaučiaus atsiųstas meistras J. W. V. Krauseneckas (nuo 1813 jis kompanionas). Hartungų įmonės filialas Gumbinėje vadinosi Lietuviškąja spaustuve. Čia 1807 buvo išspausdintas Prūsijos karaliaus Friedricho Wilhelmo III įsakas dėl baudžiavos panaikinimo Paliepimas <...>. 1809–1815 spaustuvė išleido 9 Gumbinės apygardos valdžios įsakus, 1805–1819 – 12 knygų lietuvių kalba, skirtų Mažajai Lietuvai, kuriomis ir prekiavo. Nuo 1811 ji spausdino valdžios žinių laikraštį Amtsblatt der Königlichen Littauischen Regierung ir Intelligenz-Blatt für Littauen (1812–59). Dalis jų straipsnių buvo spausdinami ir lietuvių kalba. 1818 pardavinėjo K. Donelaičio Metų pirmąjį leidimą (išspausdintas 1818 Karaliaučiuje). Stigo užsakymų, todėl pirmoji spaustuvė buvo maža ir nepelninga. 1817 Hartungams atsisakius spaustuvę parduoti Krauseneckui, šis išstojo iš kompanionų ir 1817 I 1 atidarė nuosavą poligrafijos įmonėlę – Krausenecko spaustuvę. Tai buvo antroji Gumbinės spaustuvė, veikusi iki 1944. 1819 Hartungai savo spaustuvę pardavė C. W. Meltzeriui. 1819–1835 veikė Meltzerio spaustuvė. 1821–1828 ji išleido 2 lietuviškas knygas, skirtas Mažajai Lietuvai. Spaustuvė prekiavo savo išleistomis ir iš kitų poligrafijos įmonių įsigytomis knygomis. Jų sąraše, paskelbtame 1825, nurodyta 15 spaudinių lietuvių, lenkų ir vokiečių kalbomis. 1835 po Meltzerio mirties spaustuvę iš jo įpėdinių nupirko Krauseneckas. 1839–1878 (?) veikė J. F. Lemkės spaustuvė. 1853–1873 ji išleido Mažajai Lietuvai skirtas 8 lietuviškas knygas. Dar veikė šios spaustuvės: Gustavo Čibulinskio (1886 X 19 – po 1940), laikraščio Gumbinner Allgemeine Zeitung (1913 – po 1940), K. E. Herbsto (1900 – po 1940), J. Hippelio (1902 – 11), Lietuviškoji leidykla (vok. Litauische Verlagsanstalt, 1911–13; ją nupirko V. Statlichas ir pavadino Gumbinner Allgemeine Zeitung vardu), Olševskio (1872–1902), Valdybos spaustuvė (vok. Druckerei der Regierung, 1895–1933), G. Willudto (1902 – po 1940). 1809–1919 Gumbinėje veikė 14 spaustuvių, iš jų 4 spausdino ir lietuvių kalba (iš viso 31 knygą), 1920–40 – 7 knygas.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knygynai (iki 1940 metų). K., 1992, p. 26–28; Kaunas D. Mažosios Lietuvos spaustuvės 1524–1940 metais. V, 1987, p. 68–71.