Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gediminas Galva

Gediminas Galvanauskas, XX a. lietuvių ekonomistas, spaudos darbuotojas.

Galvà, Galvanáuskas Gediminas 1905 III 3Zizonyse (Vabalninko vls., Biržų aps.) 1979 IV 23Čikagoje, lietuvių ekonomistas, spaudos darbuotojas. Ernesto Galvanausko brolis. 1930 baigė Lietuvos universiteto Teisių fakulteto teisių skyrių Kaune. 1929–1931 tarptautinio ūkio studijas gilino Romoje ir kitur. 1931 buvo Žemės ūkio ministerijos patarėjas, 1931–1934 – Finansų ministerijos Ūkio konjunktūros skyriaus viršininkas, 1935–1936 Ryto leidyklos direktorius, Statistikos tarybos narys; 1934–1940 Prekybos instituto dėstytojas ir docentas. Nepriklausomoje Lietuvoje buvo leidinių Ūkis, Rinka ir Prekyba redaktorius; 1925–1940 buvo Židinio, Naujosios Romuvos, Ryto, Vakarų, Keleivio, Lietuvos Aido, Memeler Beobachter, Wirtschaftliche Informationen ir kitų leidinių bendradarbis. Rankraščio teisėmis leido visus savo Prekybos institute dėstytus dalykus: Statistikos teorija, Ūkio statistika ir kita. Aktyviai reiškėsi visuomeninėse ir kultūrinėse organizacijose, buvo Lietuvių-Latvių draugijos sekretorius. 1941–1942 Valstybės Taupomųjų Kasų valdytojas. Už politinę veiklą vokiečių okupacinės valdžios 1942 vasarį suimtas. Rašė daugeliui tremtinių leidžiamų laikraščių: Minčiai, Mūsų Keliui, Žiburiams, Apžvalgai ir kitiems; 1945–1946 buvo Reutlingene leidžiamo Eltos biuletenio redaktorius. Persikėlęs į JAV, Čikagoje bendradarbiavo Drauge, Tėviškės Žiburiuose, Aiduose, Britanijos Lietuvyje ir kituose, dėstė aukštosiose mokyklose ir veikliai dalyvavo visuomenės gyvenime. 1953 VLIK Vykdomosios tarybos kviečiamas iš Amerikos atvyko į Vokietiją, vadovavo Informacijos tarnybos radijo skyriui. Visais laikais buvo artimas Lietuvos pajūrio reikalams.

L: Keleivis. 1953, nr. 11/12.

Iliustracija: Gediminas Galva / Iš knygos „JAV lietuviai“, 1999