Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Friedrich Tribukeit

Frydrichas Tribukaitis, XIX a. ūkininkas, kraštotyrininkas.

Tribukeit Friedrich (Frydrichas Tribukaitis) 1820Kristijonkiemyje (Darkiemio aps.) apie 1880 ten pat, ūkininkas, kraštotyrininkas. Dirbo raštininku Darkiemio taryboje. 1864–1875 parašė atsiminimus, žinomus kaip kaimo ir Tribukeitų šeimos kronika. Dar neišspausdintus jo užrašus galėjo panaudoti Heinrichas Friedrichas Adolfas Rogge veikale Geschichte des Kreises und der Dioecese Darkemen, 1873 [Darkiemio apskrities ir vyskupijos istorija]. Rankraštis pirmą kartą ir su komentarais išleistas A. ir P. Hornų pavadinimu Friedrich Tribukeitʼs Chronik, 1894 [Friedricho Tribukeito kronika] su tuometinio Vakarų Prūsijos oberprezidento Gustavo Heinricho Konrado von Gosslerio, kuris su F. Tribukeitu asmeniškai susipažino Darkiemio taryboje, pastabomis. Apmąstymuose F. Tribukeitas pripažino savo lietuvišką kilmę, bet Kronikos leidėjas manė, kad jis menkai mokėjo lietuviškai. Kristijonkiemio aprašymuose pateikta ne tik daugybė lietuviškų vietovių ir daiktų pavadinimų, bet ir šių apylinkių papročiuose ir darbuose išlikusių lietuviškos kultūros elementų. Jis aprašė kvietimo į susirinkimus priemonę Krawulstock (krivūlę) ir jaunimo žiemos pramogas, piemenų žaistus Krowons ir Szaidinke, vestuvių papročius bei žodžio Klete reikšmę. Kronika yra XVIII a. pabaigos–XIX a. vidurio Mažosios Lietuvos kaimo gyvenimo dokumentas. Ji iliustruoja laikotarpį, kai atsisakyta darbo prievolių, bendrų ganyklų. Autorius savo giminės patirtimi paliudijo apie lietuviškai kalbėjusių žmonių asimiliaciją, laipsnišką kalbos ir identiteto pasikeitimą.

L: Friedrich Tribukeit‘s Chronik. Insterburg, 1894; Klein M. Vom „Kvieslys“ zum „Platzmeister“. Vom Leben mit zwei Sprachen in Preussisch-Litauen // Lietuvių kultūros institutas: Jahrestagung 1994 – Suvažiavimo darbai. Lampertheim, 1995.

Manfred Klein

Iliustracija: Friedricho Tribukeito išleistos „Kronikos“ titulinis lapas, 1894 / Iš MLEA