Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Evangelikų liuteronų lietuviška Jeruzalės parapija Collinsvillėje

Collinsvillės lietuvių evangelikų liuteronų parapija.

Evangèlikų liuterõnų lietùviška Jerùzalės parãpija Collinsvillėje. Veikia nuo 1903. Dauguma parapijiečių, steigiantis parapijai, buvo kilę iš Batakių, Jurbarko, Sudargo, Tauragės evangeliškų parapijų. Į Evangelikų liuteronų lietuvišką Jeruzalės parapiją Collinsvillėje juos subūrė buvęs knygnešys iš Mažosios Lietuvos kunigas Martynas Keturakaitis (1848–1911), joje dirbęs iki mirties. Su parapijiečiais (priklausė 50 šeimų) jis nupirko parapinį namą Collinsvillės miesto centre (jame nuo 1898 laikytos ir pirmosios pamaldos), pastatydino bažnyčią (pašventinta 1903). Pamaldos vyko lietuvių kalba, buvo įvestos ir anglų kalba. M. Keturakaičio sūnus Vilius kunigavo tik 1911–1913 – menkai mokėjo lietuviškai, ir perėjo į kitą parapiją. 1913–1920 ir 1930–1931 kunigavo lietuvis klaipėdietis Mikelis Plonaitis (1889–1931). Jis parengė Bažnyčios nuostatus arba konstituciją (Bažnytzos Dowadai; patvirtinti 1914). Jais pasinaudota kuriant Tėviškės parapijos Čikagoje konstituciją. 1920–1929 kunigavo E. Korys (Tauragės evangelikų liuteronų kantoriaus sūnus). Jau veikusiai parapijos sekmadieninei lietuviškai mokyklai parūpino patalpas. Jam kunigaujant, parapija skilo, sudegė klebonija bei didžioji dalis archyvo. Evangelikų liuteronų lietuviška Jeruzalės parapija Collinsvillėje iš pradžių priklausė evangelikų liuteronų Wisconsino sinodui, tačiau jos kunigai priklausė Missouri sinodui (tai dvi skirtingos liuteronų bažnyčios). Vėliau parapija perėjo Missouri priklausomybėn. 1931–1954 kunigavo JAV gimęs Adolphas Ulkus (tėvai iš Didžiosios Lietuvos). Menkai mokėjo lietuvių kalbą, jos išmoko; pamaldas atlikinėjo lietuvių ir anglų kalbomis. Jam kunigaujant, susikūrė moterų draugija Dorcas. 6 dešimtmetyje apsigyveno pabėgėlių iš Europos, parapijiečių padaugėjo. Paskutines pamaldas lietuvių kalba laikė nuo 1954 kelerius metus kunigavęs Jonas Rozakas. Po jo trumpai 6 dešimtmetyje kunigavo Martynas Kavolis, tačiau dėl kilusių nesutarimų turėjo palikti parapiją. Parapija turi bažnytinį chorą. Tebevartojamos Pagerintos giesmių knygos, išleistos Mažojoje Lietuvoje. Per 1903–1983 pakrištytas 601 parapijietis, 254 konfirmuoti, 207 sutuokti, 316 palaidota. Parapijiečių 1957 buvo apie 300, 1983 – 35 (tik pagal pavardes galima nustatyti lietuvišką kilmę). Jie išlaiko kunigą.

Valdas Aušra

Iliustracija: Karpinys iš žurnalo „Liuteronų balsas“ 1995