Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Britų žydų misijos Rytprūsių stotis Karaliaučiuje

misionieriška organizacija, skatinusi krikščionių ir judaizmo išpažinėjų bendravimą.

Brtų žỹdų msijos Rýtprūsių stots Karaliáučiuje stengėsi platinti krikščionybę tarp krašto žydų, skatino krikščionių ir judaizmo išpažinėjų bendravimą. Skelbė atsišaukimus, raginančius prisijungti prie misionieriškos veiklos bei teikti materialinę pagalbą. Krašte veikė nuo 1858. 1910–1911 išleido apie 10 knygų, kurias į lietuvių kalbą vertė Kristupas Jurkšaitis

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 242–243, 403.

Algirdas Žemaitaitis