Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Australijos Mažosios Lietuvos bičiulių draugija

lietuvių ir lietuvininkų išeivių organizacija Australijoje.

Austrãlijos Mažósios Lietuvõs bičiùlių draugijà. 1954 suvažiavimas Melbourne išrinko naują centro valdybą. Pirmininku išrinktas Albinas Pocius, sekretore – studentė D. Giedraitytė, iždininku – dr. V. Didžys. Veikia Bičiulių draugijos Sydneyʼjaus, Melbourno, Geelongo ir Adelaidės skyriai. Suvažiavimas nutarė papildyti VLIK ir sudaryti vieningą organą kovai už Lietuvos laisvę. Australijos Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos skyrių Sydneyʼjuje 1952 įkūrė Adomas Ermonaitis, Mikas Jagutis, Vytautas Glažė, Henrikas Keraitis, Jurgis Reisgys. Į valdybą išrinkti H. Keraitis, V. Simniškis, M. Jagutis. Nariais įsirašė 21 asmuo. Skyrius rinko aukas „Keleiviui“ remti, rengė minėjimus ir šventes.

Jurgis Reisgys