Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Arthur Hermann

Arturas Hermanas, Mažosios Lietuvos kultūros istorikas, bibliotekininkas.

Hermann Arthur (Arturas Hèrmanas) 1944 II 21 Kaune, Mažosios Lietuvos kultūros istorikas, bibliotekininkas. Gimė Lietuvos vokiečių šeimoje. Veržiantis Raudonajai armijai, šeima pasitraukė į Vokietiją, bet 1945 grąžinta į Lietuvą. Apsigyveno Šunskuose (Marijampolės apskrityje). 1958 vėl persikėlė į Vokietiją. 1959–1966 mokėsi Vasario 16-osios lietuviškoje gimnazijoje Hüttenfelde. 1966–1970 Müncheno universitete studijavo Rytų Europos istoriją ir bibliotekininkystę. Nuo 1971 dirba bibliotekininku Heidelbergo universiteto Teologijos fakulteto bibliotekoje. Dalyvauja Litauisches Kulturinstitut [Lietuvių kultūros institutas, LKI] ir Baltischer Christlicher Studentenbund [Baltų krikščionių studentų sąjunga] veikloje. Nuo 1980 tvarko LKI biblioteką Hüttenfelde. 1975–1992 vadovavo Lietuvių literatūros būreliui Bonoje. 1984–1989 tęstinio kultūrologijos leidinio Baltisches Jahrbuch vienas redaktorių ir leidėjų. Nuo 1993 su Annemarie Lepa leidžia metraštį Annaberger Annalen, skirtą lietuvių ir vokiečių santykiams tirti. Svarbiausia Hermanno tyrimų sritis – Mažosios Lietuvos apgyvendinimo XV–XVI a., lietuvininkų kultūros, rytprūsiečių likimo Antrojo pasaulinio karo bei pokario laikotarpiu, protestantizmo, vokiečių Didžiojoje Lietuvoje bei Lietuvos istorijos bendros problemos. Svarbiausi veikalai: Das Nationalbewußtsein der litauischer Lutheraner in Preussisch–Litauen und in Litauen, 1988 [Lietuvių liuteronų Prūsų Lietuvoje ir Lietuvoje tautinė savimonė]; Mažosios Lietuvos lietuviai: autochtonai ar ateiviai? (išspausdinta Lituanistica, 1990, nr. 2); Die Besiedlung Preussisch-Litauens im 15–16 Jahrhunderts in der deutschen und litauischen Historiographie, 1990 [Prūsų Lietuvos apgyvendinimo XV–XVI a. problema vokiečių ir lietuvių istoriografijoje]; Litauischsprachiger Unterricht in Ostpreussen und seine Darstellung in der deutschen und litauischen Historiographie, 1992 [Lietuvių dėstomoji kalba Rytprūsiuose ir jos aprašymas vokiečių ir lietuvių istoriografijoje]; Historische Litauenforschung in der Bundesrespublik Deutschland 1945–1962, 1995 [Lietuvos istorijos tyrimai VFR 1945–1962]; Der memelländische Kirchenstreit von 1919 bis 1925, 1997 [Bažnytinis ginčas Klaipėdos krašte 1919–1925]; Die Memelländer in der Heimat nach 1945 und ihr Verhältnis zu den Litauern, 1987 [Klaipėdiškiai savo tėvynėje po 1945 ir jų santykiai su lietuviais]; Lietuviškumo problema Rytų Prūsijos Evangelikų Bažnyčioje 1871–1933 metais (Lituanistica, 1998, nr. 2). Rašo į lietuvių išeivijos periodinę spaudą. Hermannas sudarė arba redagavo šiuos leidinius: Die Grenze als Ort der Annäherung. 750 Jahre deutsch-litauische Beziehungen, 1992 [Siena kaip suartėjimo vieta. Vokiečių ir lietuvių santykių 750 metų]; Die reformatorischen Kirchen Litauens, 1998 [Lietuvos reformatų bažnyčios; su Wilhelmu Kahle], Lietuvos evangelikų bažnyčios (2003). Vienas knygų Reformacija ir reforma (2005), Mažosios Lietuvos kultūros paveldas (2006), Europos istorijos: Rytų ir Vakarų patirtis (2010) autorių. Parašė atsiminimų knygą Po Lietuvos ir Vokietijos dangumi: Lietuvos vokietis Vokietijos lituanistikoje (2022). Ordino Už nuopelnus Lietuvai Karininko kryžius (2004).

Silva Pocytė

Albertas Juška

Iliustracija: Arthuras Hermannas, 1998 / lš Algirdo Matulevičiaus rinkinio

Iliustracija: Arthuro Нermanno knygos „Lietuvių ir vokiečių kaimynystė“ viršelis, 2000