Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Archivum Philologicum“

Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto tęstinis leidinys.

„Archivum Philologicum“, Lietuvos, nuo 1930 Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto tęstinis leidinys. 1930–1939 Kaune išėjo 8 knygos. Redaktorius Pranas Skardžius. Daugiausia spausdinti istorinės baltų kalbotyros, klasikinės filologijos ir bendrosios kalbotyros dalykams skirti straipsniai. Prūsistikos ir lituanistikos Mažojoje Lietuvoje klausimais rašė: Ernstas Fraenkelis Apie Mažvydo katekizmo kalbą, kn. 2, Franzas Spechtas Das Litauische Seminar an der Universität Halle, kn. 5 [Hallės universiteto Lietuvių kalbos seminaras], Petras Jonikas Mažosios Lietuvos bažnytinės kalbos reformos projektas XVIII a. pradžioje, kn. 6; Kleino gramatikų bendrinė kalba, kn. 7, Konstantinas Jablonskis Apie Abraomo Kulviečio kilimą, kn. 5, Franzas Brenderis Wörter auf -ninkas und -ininkas in Donalitius' Dichtungen, kn. 3 [Žodžiai su priesagomis -ninkas ir -ininkas Donelaičio raštuose], Vincas Maciūnas Johanno Schultzo Ezopas, kn. 5 ir kiti. Senųjų prūsiškų ir lietuviškų tekstų publikavo Jurgis Gerulis (kn. 1 ir 5), Walteris Fenzlau (kn. 2 ir 5), Izabelė Matusevičiūtė (kn. 7 ir 8), Elzbieta Mikalauskaitė (kn. 7 ir 8), F. W. Neumannas (kn. 5), E. Randtke (kn. 6).

Artūras Judžentis