Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Apszvieta“

JAV lietuvių mėnesinis žurnalas.

„Apszvieta“, JAV lietuvių mėnesinis žurnalas, spausdintas Tilžėje ir Bitėnuose, ėjęs Plimute ir Shenandoah 1892–1893. Leido Lietuvių mokslo draugystė Amerikoje. Redagavo J. Šliūpas, J. Andziulaitis-Kalnėnas. Apszvieta skelbė demokratines idėjas, propagavo laisvą žmogaus ir visuomenės mąstymą. Bendradarbiavo Jonas Basanavičius ir kiti. Išėjo 15 numerių.

ŽE