Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Aidai – dienos informacija“

1945–1947 Miunchene leistas radijo žinių ir vietos kronikos biuletenis.

„Aidai – dienos informacija“, radijo žinių ir vietos kronikos biuletenis. Skelbė žinias apie Mažąją Lietuvą. Leistas rotatoriumi 1945–1947 Münchene. Redaktoriai V. Bieliauskas, Jonas Pauperas, B. Vyliaudas. Išėjo apie 300 numerių.

ŽE