Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Žygimantas Senasis

Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius (1506–1548).

Žygmantas Senàsis 1467 I 1Kozienice (Mazovijos vaivadija) 1548 IV 1Krokuvoje, Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius (1506–1548). Kazimiero II Jogailaičio ir Elžbietos Habsburgaitės sūnus. Augo Krokuvoje, gausioje 11 vaikų šeimoje. 1512 vedė Barbarą Zapolyą, jai mirus, 1518 – Boną Sforzą iš Aragono. 1497–1498 gyveno Budoje (Vengrija) pas brolį Vladislovą. 1499 vietininko teisėmis valdė Žemutinę Sileziją. 1502 įsikūrė senojoje Piastų sostinėje Glogau prie Oderio. 1506 X 20 Vilniaus arkikatedroje vainikuotas Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu. Prisiekė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ponams ir bajorams, pažadėjęs saugoti LDK teises ir pirmtakų duotas privilegijas. 1529 patvirtino I Lietuvos Statutą, dar kartą įsipareigojo priiminėti LDK įstatymus tik su Ponų Tarybos sutikimu. Lenkijos ponai, baimindamiesi galimo LDK savarankiškumo, 1506 XII 8 išrinko Žygimantą Senąjį Lenkijos karaliumi (vainikuotas 1507 I 24 Krokuvoje). Žygimanto Senojo valdymo metais vyko karai su Maskvos Didžąja Kunigaikštyste (1507–1509, 1512–1522 – inspiruoti kunigaikščio Mykolo Glinskio, 1534–1537). Maskvai talkino Kryžiuočių ordino didysis magistras Albrechtas (Brandenburgietis) – šalys buvo sudariusios sąjungą. Albrechtas rūpinosi atsieti Ordiną nuo priklausomybės Lenkijai (po 1466, antrosios Torunės taikos sutarties): pasinaudodamas Lenkijos ir Maskvos karu, Ordinas 1519–1520 kariavo su Lenkija. LDK Ordino nepuolė. 1520 Lenkijos kariuomenė įžengė į Ordino valstybę. Albrechtui karą sunkino Ordino valstybėje kilę neramumai, plintanti Reformacija. Matydamas komplikuotą savo padėtį, jis 1520 paprašė Lenkijos paliaubų. Žygimantas Senasis delsė pasirašyti taiką, Ordinas tolesniam karui neturėjo pinigų. Spręsdamas susiklosčiusią situaciją, didysis magistras pasirinko Ordino sekuliarizacijos kelią. 1525 IV 10 Krokuvos aktu Albrechtas, kaip Prūsijos kunigaikštis pasaulietis, prisiekė leninę ištikimybę Lenkijos karaliui Žygimantui Senajam. Žygimantas Senasis, norėdamas papildyti dėl karų ištuštėjusį LDK valstybės iždą, ėmėsi tvarkyti didžiojo kunigaikščio dvarų pajamas (1514 ir 1529 sudaryti Aukštaitijos dvarų nuostatai, 1527 ir 1529 – Žemaitijos valsčių tvarkymo nuostatai; tobulinta mokesčių sistema). Žygimantas Senasis buvo Reformacijos priešininkas: 1520 V 3 Dancige paskelbė pirmąjį ediktą prieš Reformaciją, o po 3 savaičių išėjo bendras ediktas visos valstybės mastu.

L: Kirbys D. Šiaurės Europa ankstyvaisiais naujaisiais amžiais. V., 2000; Boockmann H. Vokiečių ordinas. Dvylika jo istorijos skyrių. V., 2003; Urban W. Žalgiris ir kas po jo. V., 2004; Gouguenheim S. Les Chevalieres Teutoniques. Paris, 2007.

Tomas Čelkis