Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wolfgang Otto Paul Toerner

Volfgangas Otas Paulius Tėrneris, vokiečių istorikas, filologas, pedagogas.

Toerner Wolfgang Otto Paul (Volfgangas Otas Paulius Tėrneris) 1938 I 3Karaliaučiuje, vokiečių istorikas, filologas, pedagogas. Per Antrąjį pasaulinį karą netekęs tėvų (tėvas žuvo kariaudamas prie Karaliaučiaus 1944, motina mirė 1945 sovietų okupuotame Karaliaučiuje), 1947 kaip vilko vaikas atkeliavo į Lietuvą. Prisiglaudė šiauliečių lietuvių šeimoje. Ją sovietų valdžia persekiojo, todėl 1948 apsigyveno netoli Šiaulių pas ūkininkus, ganė jų gyvulius. 1951 grįžo į Šiaulius. Vlado Krilavičiaus pavarde (žmonės vokiškomis pavardėmis buvo vadinami fašistais, persekiojami, deportuojami į Rusijos gilumą) mokėsi vidurinėje mokykloje. 1958–1961 dirbo Šiaulių spaustuvėje Titnagas, trikotažo fabrike Verpstas. Nuo 1961 Vilniaus universitete studijavo germanistiką. Per Hamburgo Raudonojo kryžiaus draugiją suradęs gimines Vakarų Vokietijoje 1962 persikėlė į Vokietijos Federacinę Respubliką. Čia iki 1965 Münsterio, nuo 1965 Kielio universitete studijavo istoriją, slavų filologiją; magistras (1970). 1971–1998 Kielio Suaugusiųjų švietimo pedagoginio instituto Užsienio kalbų skyriaus vedėjas, docentas (1971). Šiame institute skaito paskaitų ciklus: Nuo 1807 Tilžės taikos sutarties iki Napoleono žygio į Maskvą ir atgal, Lietuva, Rytprūsiai ir trijų Karo nugalėtojų didvalstybių konferencija Potsdame 1945 liepą–rugpjūtį ir kitus, paskaitas iš Rytų Europos, Mažosios Lietuvos ir Prūsijos istorijos, rusų literatūros; vokiečių grupę moko lietuvių kalbos. Svarbesni Toernerio veikalai: Mažoji Lietuva: Facetten zur Geschichte der Preußisch Litauer, 2001 [Mažoji Lietuva: epizodai iš Prūsijos lietuvininkų istorijos], Ein Leben ohne Schultüte-Spurensuche aus den Erinnerungen eines Wolfskindes, 2006 [Gyvenimas be dovanų krepšelio: Vilko vaiko prisiminimų pėdsakais], Die Litauer – 700 Jahre unmittelbare Nachbarn Ostpreußens: Auf den Spuren litauischer Emigranten im Westen Deutschland in den Jahren 1945–1991, 2007 [Lietuviai – 700 metų tiesioginės Rytų Prūsijos kaimynystės: lietuvių išeivijos Vakarų Vokietijoje pėdsakais]. Rytprūsiečiams ir kitiems skaito pranešimus Königsberg/Kaliningrad: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, 1998 [Karaliaučius/Kaliningradas: praeitis, dabartis, ateitis], Ostpreußen und Litauen – 700 Jahre gemeinsame Geschichte, 2003 [Rytprūsiai ir Lietuva – 700 metų bendros istorijos], Was sind Wolfskinder im Verhältnis zur Geschichte der Deutschen nach dem Zusammenbruch Deutschlands im Mai 1945?, 2006 [Ką reiškia vilko vaikai ryšium su vokiečių istorija 1945 gegužę žlugus Vokietijai?] ir kitus.

L: Toerner W. Praeities pėdsakais bevaikštant: keletas epizodų iš „Wolfskind“ (vilko vaiko) prisiminimų // Lietuvos aidas. 2004 VII 05; Toerner W. Lietuvių išeivijos Vakarų Vokietijoje pėdsakais // Lietuvos aidas. 2007 II 27.

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Wolfgangas Toerneris