Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wojciech Kętrzynski

Voicekas Kentšynskis, XIX–XX a. lenkų istorikas.

Kętrzyński Wojciech (Voicekas Kentšynski) 1838 VII 11Lėciuje (Mozūrai) 1918 I 15Lvove (Ukraina), lenkų istorikas. Daktaras (1866). Lenkijos mokslų akademijos tikrasis narys (1887). 1859–63 Karaliaučiaus universitete studijavo istoriją, baigė 1866. 1873–1875 Osolinskių bibliotekos Lvove darbuotojas, nuo 1876 direktorius. Tyrė senosios Prūsos gyventojus, Kryžiuočių ordino atsikėlimo į prūsų žemes priežastis, jo kolonizacijos politiką, tautybių santykius. Paskelbė apie 250 darbų. Svarbiausi: O Mazurach, 1872 [Apie mozūrus], Szkice z Prus Wschodnich, 1876 [Rytprūsių apybraižos], Prusy a Polska przed przybyciem Krzyżaków, 1881 [Prūsai ir Lenkija iki kryžiuočių atsikėlimo], Najdawniejsze żywoty św. Wojcecha i ich autorowie, 1899 [Seniausieji Šv. Vaitiekaus gyvenimo aprašymai ir jų autoriai], O powołaniu Krzyrzaków księcia Konrada, 1903 [Apie kunigaikščio Konrado pakvietimą kryžiuočiams]. Parengė naujų Prūsijos istorijos šaltinių ir juos paskelbė leidinyje Monumenta Poloniae Historica (t. 3–6, 1878–1893). Kętrzyńskio studijos sukėlė diskusijas, kurios skatino tolesnius Prūsijos krašto istorinius tyrimus. Po Antrojo pasaulinio karo Kętrzyńskio vardu pavadintas Rytprūsių mokslinio tyrimo centras Olsztyne (Allensteine).

L: Korzon K. Wojciech Kętrzyński 1839–1918. Zarys biograficzny. 1993.

Vytautas Raudeliūnas