Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wilhelm Regge

Vilhelmas Regė, Regius, XVIII a. mokytojas, kunigas, lietuviškosios spaudos darbuotojas.

Regge Wilhelm (Vilhelmas Règė, Règius) 1716 III 16Papelkiuose (Labguvos aps.) 1791 I 15Tilžėje, mokytojas, kunigas, lietuviškosios spaudos darbuotojas. Nuo 1741 VI 27 studijavo Karaliaučiaus universiteto Teologijos fakultete. 1745–1751 precentoriavo Gilijos (Labguvos aps.) ir Aulavėnų (Įsruties aps.) parapijų mokyklose. Nuo 1751 adjunktas Kalnininkuose, nuo 1752 – kunigas, nuo 1768 – pamokslininkas Tilžės lietuvininkų parapijoje. Įsitraukęs į visuomenės veiklą parengė ir 1788 Karaliaučiuje išleido lietuviškos mokyklos istorijai reikšmingą knygą Mokslas pamokinimo<…> (išl. 1788; spėjama, vokiečių religinio rašytojo G. Heimo kūrinio vertimas). Joje pateikta 19 apmąstymų apie pasaulio sutvarkymą, krikščioniškąją moralę. Knyga laikoma vienu pirmųjų mėginimų Šventraščio tekstus susieti su pasaulietinio turinio skaitiniais, teikiančiais mokslo žinių. Leidinyje yra priedas Skaitymo knygelės, jose – 23 didaktinio pobūdžio apsakymėliai bei giesmė. Apie 1782 Regė parengė 12 lietuviškų giesmių rinkinėlį, kurį įteikė naują lietuvišką giesmyną rengusiam Kristijonui Gotlybui Milkui. Parašė jo įžangą Ne rūpinkis, tu Lietuva (giesmynas išspausdintas 1806, Regės pavardė nenurodyta).

Albertas Juška