Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wilhelm Gaerte

Vilhelmas Gertė, XX a. archeologas.

Gaerte Wilhelm (Vilhelmas Gértė) 1890 I 19 Eitkūnuose 1958 VIII 31 Hannoveryje), archeologas. 1909 baigė Osterodės gimnaziją ir įstojo į Karaliaučiaus universitetą. Studijavo klasikinę filologiją, archeologiją ir vokiečių kalbą, 1914 apgynė disertaciją. 1922–1925 dirbo asesoriumi Karaliaučiaus Wilhelmo ir Knypavos gimnazijose bei Friedricho kolegijoje. Nuo 1919 buvo Prussia-Museum muziejaus asistentas, nuo 1922 faktiškai jam vadovavo ir 1925 tapo direktoriumi. Gaerte aktyviai tyrinėjo archeologinius paminklus. Parašė monografijas apie Rytprūsių akmens amžiaus keramiką Die steinzeitliche Keramik Ostpreußens, 1927; Urgeschichte Ostpreußens, 1929 [Rytprūsių proistorė]. 1928 tapo Prussia draugijos prezidentu ir iki 1943 buvo jos leidinio Prussia redaktoriumi. 1935–1938 redagavo žurnalą Altpreußen. Yra parašęs apie 150 straipsnių archeologijos tematika. 1946 tapo Hannoverio muziejaus direktoriumi.

Valdemaras Šimėnas