Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vytautas Gudelis

XX–XXI a. lietuvių geografas, geologas.

Gudẽlis Vytautas 1923 VII 13 Kaune 2007 VII 17 Vilniuje, lietuvių geografas, geologas. Habil. dr. (fiziniai mokslai; geografijos mokslų dr.; 1968). Profesorius (1969). Uppsalos universiteto (Švedija) garbės dr. (1992). 1941 pradėjo studijuoti Vilniaus universiteto Gamtos ir matematikos fakultete. Vokiečiams uždarius aukštąsias mokyklas, 1943–1944 dirbo Lietuvos geologijos tarnybos dirvožemių tyrimo skyriuje. Slapta studijavo keletą disciplinų universitete. Studijas baigė 1947. Pradėjo tirti Baltijos jūros dubens, Lietuvos pajūrio bei sausumos geologinę sąrangą ir raidą. 1947–1950 Vilniaus universiteto Geologijos ir Fizinės geografijos katedrų dėstytojas. 1950 pašalintas iš universiteto dėl tariamos nacizmo propagandos spaudoje per Antrąjį pasaulinį karą. 1951 pradėjo dirbti Lietuvos mokslų akademijos Geologijos ir geografijos instituto moksliniu sekretoriumi. 1951 vasarą dirbo pirmojoje kompleksinėje Kuršių marių tyrimų ekspedicijoje. Gudelio moksliniai tyrimai apėmė įvairius gamtos mokslus – geologiją, geomorfologiją, paleogeografiją, neotektoniką, sedimentologiją, krantotyrą, upių deltų, nerijų ir kopų susidarymą bei jų raidą, Baltijos jūros bei viso Pabaltijo paleogeografinę istoriją ir kita. Lietuvių jūrotyros ir krantotyros pradininkas. Pirmasis svarbus Gudelio mokslinis darbas – geologijos–mineralogijos krypties kandidatinė disertacija Baltijos jūros geologinė raida vėlyvajame glaciale ir postglaciale Lietuvos TSR ir Kaliningrado srities ribose (1954). 1973 parašė monografiją bei 1968 apgynė habilituoto daktaro disertaciją Pabaltijo reljefas ir kvartero dariniai. Sudarė ir redagavo tarptautinį kolektyvinį leidinį Baltica (7 tomus), Geografijos metraštį (27 tomus). Parašė knygą Baltijos jūra bei Kuršių nerija ir marios (abi išleistos 1960). Sudarė ir išleido Geologijos ir fizinės geografijos (1956) bei Jūros krantotyros (1993) terminų žodynus. 1956 Gudeliui suteiktas Lietuvos mokslų akademijos vyriausiojo mokslinio bendradarbio vardas. Gudelis išrinktas Mokslų akademijos Geologijos ir geografijos instituto Fizinės geografijos sektoriaus vadovu. 1959 valstybinės premijos laureatas. 1978 paskirtas Lietuvos mokslų akademijos Geografijos skyriaus vadovu. 1980 išrenkamas Lietuvos mokslų akademijos nariu korespondentu, 1993 – akademiku. 1990 IV–XI pirmasis atkurto Geografijos instituto direktorius. 1994 apdovanotas tarptautine fondo Via Baltica premija. 1995 išrinktas Europos krantų apsaugos sąjungos garbės nariu. Gudelis parašė per 600 straipsnių, knygų, mokslinių pranešimų, recenzijų. Monografijoje Lietuvos įjūris ir pajūris (1998) apibendrino Baltijos jūros, Lietuvos ir Mažosios Lietuvos dalies pajūrio mokslinių tyrimų rezultatus. Joje yra 203 brėžiniai ir žemėlapiai (Mažosios Lietuvos enciklopedijoje panaudoti Kuršių marių dugno, krantų ir apymario geografiniai žemėlapiai paimti iš šios monografijos). 1994 išleista Gudelio darbų bibliografinė rodyklė (sudarė B. Kisielienė).

Eduardas Červinskas

Iliustracija: Vytautas Gudelis, 1973