Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Udo Arnold

XX a. vokiečių istorikas, tiriantis Prūsijos krašto bei Kryžiuočių ordino istoriją ir šaltinių leidybą.

Arnold Udo (Udas Árnoldas) 1940 IX 6Leitmeritze (Čekija), vokiečių istorikas. Istorijos ir muzikologijos habil. dr. (1975), profesorius (1978). 1959–1967 Bonos universitete studijavo istoriją, germanistiką, muziką, meną, teisę. 1978–1980 Hannoverio, nuo 1980 Bonos universiteto istorijos profesorius. 1974–1995 Rytų ir Vakarų Prūsijos istorijos komisijos pirmininkas. Nuo 1985 Tarptautinės istorikų komisijos Kryžiuočių ordino istorijai tirti (Vienoje) prezidentas. Aktyviai dalyvauja istorikų tarptautinėse konferencijose. Tyrimų kryptys – Prūsijos krašto bei Kryžiuočių ordino istorija ir šaltinių leidyba. Svarbiausi darbai: Studien zur preussischen Historiographie des 16. Jahrhunderts, 1967 [Studijos apie XVI a. Prūsijos istoriografiją]; Zakon Krzyżacki. Z Ziemi Świętej nad Bałtyk, 1996 [Kryžiuočių ordinas. Iš Šventosios Žemės prie Baltijos]; Der Deutsche Orden. Von seinem Ursprung bis zur Gegenwart, 1992 [Vokiečių ordinas. Nuo jo atsiradimo iki dabarties; su M. Tumleriu]. Paskelbė vertingą šaltinių rinkinį Scriptores rerum Prussicarum, Bd. 6, 1968 [Prūsijos istorijos autoriai, t. 6; su Walteriu Hubatschu ir Erichu Maschke]. Be to, suredagavo ir išleido serijos Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens [Šaltiniai ir studijos Kryžiuočių ordino istorijai] 40 tomų, kuriuose paskelbti nauji dokumentai ir tyrimai. Arnoldo darbai pasižymi objektyvumu.

Vytautas Raudeliūnas