Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Stasys Kuzminskas

XX a. lietuvių ekonomistas, visuomenės veikėjas.

Kuzmnskas Stasys 1901 I 21Šaukote (Kėdainių aps.) 1988 XII 19Nottinghame (Didžioji Britanija), ekonomistas, visuomenės veikėjas. Ūkio mokslų daktaras (1942). 1923 baigė Berlyno aukštąją prekybos mokyklą, 1942 apsigynė disertaciją Lietuvos užsienių prekybos analizė. Žurnalo Tautos ūkis steigėjas. 1936–1940 Lietuvos Respublikos pasiuntinybės prekybos patarėjas Berlyne. 1940–1941 Berlyno lietuvių draugijos pirmininkas. 1946–1947 lietuvių tremtinių atstovas prie UNRRO (JT pagalbos ir reabilitacijos administracija) Flensburge (Vokietija). 1947–1952 britų darbo ministerijos veikėjas ir socialinės globos valdininkas Nottinghamo apygardai Anglijoje. 1947–1952 Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos tarybos narys. Nuo 1949 lietuvių liberalų tremtyje pirmininkas, nuo 1950 Lietuvių Rezistencinės Santarvės vyriausiojo komiteto pirmininkas (šios organizacijos steigėjas). Nuo 1952 Royal Air Force College Cranwellyje (Anglija) vyriausiasis instruktorius, vokiečių ir rusų kalbų dėstytojas. 1979 įsteigė lietuvių tautinės paramos fondą. Nottinghame įsteigė Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos Didžiojoje Britanijoje skyrių, buvo jo pirmininkas. Rūpinosi Mažosios Lietuvos reikalais, rėmė jos išlaisvinimo idėją. Palaikė ryšius su mažlietuviais Vokietijoje, Mažosios Lietuvos atstovais VLIKʼe. Rūpinosi, kad Mažoji Lietuva būtų minima lietuvių spaudoje, finansiškai rėmė Mažosios Lietuvos fondą. Bendradarbiavo Lietuvos žiniose, Lietuvos ūkininke, Talkoje, Britanijos lietuvyje, Europos lietuvyje. Kuzminsko knygos: Lietuvos banko emisijos politika (1928), vadovėlis Įvadas į buhalteriją (1929), Atsiminimai ir svarstymai (1992).

Kazimieras Barėnas

Vilius Pėteraitis