Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ragainės lietuvių draugija

lietuvių kultūros ir švietimo organizacija, įsteigta 1991 Ragainėje (rus. Neman).

Raganės lietùvių draugijà įsteigta 1991 II 16 Ragainėje (rus. Neman). 1999 buvo 179 nariai. Tarybos pirmininkas Sigitas Šamborskis, valdybos pirmininkė Beta Uskova. 1992 pradėjo veikti lietuviškos pradžios mokyklos klasės (mokytoja Aldona Simanavičiūtė, nuo 1997 mokytojai Jonas Glinskis, Laima Žemgalienė ir Lina Ambarcumian). 1990–1992 įsteigti 4 šios draugijos skyriai: Būdviečių (rus. Malomožaiskoje), Lenkviečių (rus. Lunino), kur veikia lietuvių kalbos ir etnokultūros fakultatyvai, vadovaujami mokytojų Zenonos Jurevičiūtės ir Aldonos Bursteikienės (abi nuo 1991), Kraupiško (rus. Uljanovo), Žilių (rus. Žilino) – lietuvių kalbos fakultatyvai, vadovaujami mokytojų Emilijos Bukontienės ir Jolantos Sankalaitės. 1993 rudenį atgauta evangelikų liuteronų bažnyčios patalpų dalis, kurioje įrengta katalikų Šv. Antano koplyčia, biblioteka, tvarkoma Zofijos Kynienės. 1995 suburtas folkloro ansamblis Raganyta ir koplyčios choras, vadovaujamas Z. Kynienės, nuo 1998 – Rūtos Mažeikienės. 1990 gruodį išleistas pirmasis draugijos leidinys Lietuviškas prielaiškas (redaktorius S. Šamborskis), kuris pratęsė ėjusį XVIII amžiuje. 1993 I 30 sušauktas Karaliaučiaus krašto tremtinių ir politinių kalinių suvažiavimas. Su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija pradėta rengti dokumentus investiciniams čekiams gauti. Sudaryta darbo grupė, koordinavusi lietuvių išeivių grįžimą į Lietuvą. 1994 aplinkinių rajonų moksleiviams surengta lietuvių etnokultūros šventė, 1995 II 18 ir 1997 VI 28 – Karaliaučiaus krašto lietuvių kultūros šventės. 1997 sausio mėn. Ragainės kultūros namuose su Lietuvos įstaigomis ir organizacijomis surengtas minėjimas pirmosios knygos 450 metų sukakties proga, 1997 liepos mėn. – ekumeninės pamaldos Šv. Antano koplyčioje. 1998 II 19 atidengta memorialinė lenta ant evangelikų liuteronų bažnyčios pastato, stovinčio ankstesnės bažnyčios, kurioje tarnavo Martynas Mažvydas, vietoje.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Ragainės 700 metų minėjimas Karaliaučiaus krašte, 1990

Iliustracija: Ragainėje surengta Karaliaučiaus krašto lietuvių kultūros šventė, skirta pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakčiai paminėti, 1997 / Iš Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės archyvo

Iliustracija: Ragainės lietuvių pradžios mokyklos mokytoja, Įsruties pedagoginės kolegijos absolventė Lina Mockutė-Ambarcumian, 1999

Iliustracija: Pirmoji po Antrojo pasaulinio karo Ragainėje lietuvių kalbos mokytoja Aldona Simanavičiūtė (penkta iš dešinės) su savo moksleiviais per Užgavėnes, 1989

Iliustracija: Buvusi Ragainės–Nemano rajono (Karaliaučiaus–Kaliningrado sritis, Rusija) švietimo skyriaus vedėja Klementina Čepaitytė-Zinina kalbasi su pedagogu iš Vilniaus, 1990

Iliustracija: Mokytoja Liucija Glinskienė su Ragainės 2-osios vidurinės mokyklos moksleivių lietuvių klasių grupe (120 vaikų) valgykloje po įvykusio renginio, 2003

Iliustracija: Ragainės lietuviškų klasių mokytojai: Feliksas Alimas, Sofija Sokolova, Jonas Glinskis, Liucija Glinskienė, Loreta Chasijeva ir Vida Martisauskienė, 2005 / Iš Jono Glinskio rinkinio

Iliustracija: Ragainės 2-osios vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Janina Matusevičienė su savo auklėtiniais Lietuvos televizijos laidoje „Moki žodį – žinai kelią“, transliuotoje iš Ragainės 1995 II 18

Iliustracija: Lietuviškosios abėcėlės šventė Ragainės 2-ojoje vidurinėje mokykloje, 2005