Mažosios Lietuvos
enciklopedija

prūsų notangų sodybos

prūsų notangų vietovės su pylimais ir pilimis, kilmingųjų sodybos, kaimai, kaimeliai ir vienkiemiai.

prūsų notangų sodybos. Kryžiuočių ordinui veržiantis į Notangą, ji buvo gana tankiai apgyventa. Buvo apie 20 įtvirtintų vietovių su pylimais ir pilimis, kilmingųjų sodybos, kaimai, kaimeliai ir vienkiemiai. Kronikininkų ir Ordino aktuose minimos XIII a. notangų vietovės: prūs. Beseleide: liet. Bysleida; prūs. Gerkin liet. Gerkiai; prūs. Cruckin: liet. Kriukai; prūs. Labegow: liet. Labėnai; prūs. Lauthen: liet. Lauta; prūs. Lewitygen: liet. Levytai; prūs. Pilseden; liet. Pilsėdžiai; prūs. Pondithen: liet. Pandyčiai; prūs. Steinio: liet. Steinija. XIV a. tebevyrauja notangų vietovių pavadinimai: prūs. Abiswange: liet. Apušvangis; prūs. Auklappen: liet. Auklapiai; prūs. Berßelauken: liet. Beržlaukiai; prūs. Bandelen: liet. Bandiliai; prūs. Dixten: liet. Dikšiai; prūs. Domtaw. liet. Dumtava; prūs. Kattlauks: liet. Katlaukis; prūs. Molowyten: liet. Mulvyčiai; prūs. Packerow: liet. Pakarava; prūs. Poßlussie: liet. Paslūšija; prūs. Rumbyten: liet. Romyčiai; prūs. Sausekart: liet. Sauskarčiai; prūs. Thoraw: liet. Torava; prūs. Trintekaym: liet. Trintkaimis; prūs. Warskayten: liet. Varškaičiai; prūs. Wetirkeim: liet. Vėtrakaimis. Ir XV a. įkurti, pavadinti ir paliudyti kaimai iš notangų vardyno aruodo: prūs. Alkaynen: liet. Alkainiai; prūs. Awseynen: liet. Auseiniai; prūs. Beegen: liet. Bėgiai; prūs. Burneyn: liet. Burnėnai; prūs. Cuczithen: liet. Kucyčiai; prūs. Dingaw: liet. Dinga; prūs. Dobnicken: liet. Daubenikiai; prūs. Dranxitten: liet. Drangsyčiai; prūs. Glabunen: liet. Glabūnai; prūs. Jorgelauken: liet. Jurlaukiai; prūs. Kessiten: liet. Kesyčiai; prūs. Killionyn: liet. Kiliai; prūs. Knawthen: liet. Kniautai; prūs. Lieppenick: liet. Liepenikiai; prūs. Marithen: liet. Maryčiai; prūs. Masutitigen: liet. Masutyčiai; prūs. Nawenynen: liet. Naunynai; prūs. Noken: liet. Naikiai; prūs. Owgam: liet. Augama; prūs. Pantenow: liet. Pantenava; prūs. Patollen: liet. Patoliai; prūs. Penkyn: liet. Penkiai; prūs. Plinithen: liet. Plinyčiai; prūs. Pompicken: liet. Pumpikiai; prūs. Ponithen: liet. Panytis; prūs. Porsekaym: liet. Parškaimiai; prūs. Posmal: liet. Pasmaliai; prūs. Resiten: liet. Resytė; prūs. Sclotiten: liet. Sklodyčiai; prūs. Scolotiten: liet. Skalutyčiai; prūs. Scrumbayn: liet. Skrumbainiai; prūs. Sebin: liet. Sėbai; prūs. Selnicken: liet. Salininkai; prūs. Smeditten: liet. Smedyčiai; prūs. Snokayn: liet. Snokainiai; prūs. Solidow: liet. Salidava; prūs. Zudainen: liet. Sodėnai; prūs. Touthenithen: liet. Tautenyčiai; prūs. Uderwanghe: liet. Ūdravangis; prūs. Waygow: liet. Vaigava; prūs. Waccaros: liet. Vakaras; prus. Wallkaymen: liet. Valkaimis; prūs. Wursynen: liet. Vursynai. Didesnė jų dalis asmenvardinės kilmės: Arvaidai, Auseiniai, Bajorai, Bėgiai, Burnėnai, Dikšiai, Dinga, Gerkiai, Gesava, Glabūnai, Kusyčiai, Kniautai, Kriukai, Kirvainiai, Levytai, Maryčiai, Masutyčiai, Modynai, Naikiai, Naunynai, Penkiai, Ranglaukiai, Rapeliai, Romyčiai, Rudyčiai, Salidava, Sėbai, Sklodyčiai, Strobainiai, Tautenyčiai, Torava, Trintkaimis, Vakaras, Valkaimis, Varškaičiai, Vėtrakaimis, Vursynai ir kiti.

Vilius Pėteraitis