Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pranys, Pranas Alšėnas

Pranas Ališauskas, XX a. lietuvių žurnalistas.

Alšnas Pranys, Pranas, Ališáuskas 1911 IX 27 Vengravoje (Ukmergės aps.) 1986 IX 29 Toronte (Kanada), žurnalistas. 1929 Kaune baigė aukštesniąją policijos mokyklą. Už pogrindžio spaudos platinimą Antrojo pasaulinio karo metais nacių kalintas Kaune. 1944 pasitraukė į Vakarus. 1967 neakivaizdiniu būdu baigė Pedagoginį lituanistikos institutą; bakalauras. 1952 Kanados lietuvių bendruomenės Krašto valdybos sekretorius. 1929 pradėjęs žurnalistinį darbą Lietuvoje, jį tęsė Kanadoje, rašė į lietuvišką ir anglišką spaudą. Savaitraščio Tėviškės žiburiai vienas steigėjų, ilgą laiką buvo redaktorių kolektyvo narys. Išsamiausios monografijos Martynas Jankus Mažosios Lietuvos patriarchas (Toronto, 1967) autorius. Išleido novelių rinkinį Talismanas (1946, Augsburge, Vokietija), straipsnių rinkinį Maži žodžiai apie didelius dalykus (1960, Hamiltone, Kanada), humoristinį rinkinį Tūkstantis šypsnių (1962, Putname, JAV), dokumentinių apybraižų rinkinį Pro geležinės uždangos plyšį (Hamiltone).

Vaclovas Bagdonavičius

Iliustracija: Pranys Alšėnas