Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Petras Jonikas

XX a. lietuvių kalbininkas.

Jõnikas Petras 1906 III 25Antringyje (Tauragės vlsč.) 1996 II 3Riverside (Čikagos priemiestis), lietuvių kalbininkas. Habil. dr. (1942). 1927 baigė Tauragės mokytojų seminariją, 1934 Vytauto Didžiojo universitetą Kaune. Tobulinosi Rygos, Karaliaučiaus, Vienos universitetuose. 1937–1943 dėstė Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose; docentas (1942). Nuo 1940 Lietuvių kalbos instituto Lietuvių kalbos ir terminologijos sekcijos vadovas. 1944 pasitraukė į Vakarus. 1946–1949 profesoriavo Pabaltijo universitete prie Hamburgo. 1949 emigravo į JAV. 1957–1973 dirbo Čikagos universiteto bibliotekoje. 1970–1973 šio universiteto profesorius. Dėstė ir Pedagoginiame lituanistikos institute. 1969–1978 jo rektorius. 1951 Joniko pastangomis įkurtas Lituanistikos institutas; iki 1964 jo prezidentas. Lietuvoje Jonikas išleido knygą Pagramančio tarmė (1939). Lietuvoje apgintos disertacijos pagrindu Čikagoje išleido knygą Lietuvių bendrinės rašomosios kalbos kūrimasis antrojoje XIX a. pusėje (1972). Joje daug dėmesio skiriama Mažosios Lietuvos raštijos ir kalbos problemoms. Knygoje Lietuvių kalba ir tauta amžių būvyje. Visuomeniniai lietuvių kalbos istorijos bruožai (1987), be kitų dalykų, parodomas Mažosios Lietuvos nutautinimo procesas. Platesnei visuomenei skirtos knygos: Lietuvių kalbos istorija; Gimtojo žodžio baruose (abi 1952). Vertingi straipsniai: Mažosios Lietuvos bažnytinės kalbos reformos projektas 18 a. pradžioje (1937); Kleino gramatikų bendrinė kalba (1938); Iš lietuvių kalbos rašybos istorijos (1939); Mažosios Lietuvos rašto kalba (1935); Lietuvių kalbos gyvatos raida Mažojoje Lietuvoje (1948); Nuo Mažvydo iki Vydūno (1958). Savotiškas lietuvių toponimikos įvadas yra Joniko studija Zu den litauischen Ortsnamen, Beiträge zur Namenforschung [Lietuvių vietovardžių, vardų tyrimo klausimu] (2 t., 1950–1951). Redagavo Vaclovo Biržiškos Aleksandryną (t. 1–2), spaudai parengė Antano Salio Raštus (t. 1–4, 1979–1992), sudarė Prano Skardžiaus raštų bibliografiją (Lituanistikos darbai, t. 4, 1979; t. 5, 1986).

L: Palionis J. Gimtojo žodžio baruose // Gimtoji kalba. T. 4. 1991, p. 28–30; Sabaliauskas A. Petras Jonikas // Gimtoji kalba. T. 4. 1996, p. 4–8; Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija, t. 5: Bendrinės kalbos išlikimas. V., 1992, p. 311–313.

Algirdas Sabaliauskas

Iliustracija: Petras Jonikas / Iš knygos „JAV lietuviai“, t. 1, 1998