Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Petras Cidzikas

XX– XXI a. lietuvių visuomenės veikėjas, pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyvis, Mažosios Lietuvos reikalų gynėjas.

Cdzikas Petras 1944 IV 23Šeštokuose (Lazdijų r.) 2019 I 21Vilniuje, lietuvių pasipriešinimo sovietinei okupacijai veikėjas, Mažosios Lietuvos reikalų gynėjas. Mažosios Lietuvos reikalų tarybos vienas steigėjų (1989), nuo 1999 jos vicepirmininkas. Protėviai Rusijos valdžios persekioti už dalyvavimą 1831 ir 1863 sukilimuose bei tautiniame sąjūdyje. 1963–1964 tarnavo sovietų kariuomenėje; prieš laiką demobilizuotas. Nuo 1971 Vilniaus universitete studijavo teisę. 1973 II 16 KGB suimtas, 4 metus kalėjo Įsruties (rus. Černiachovsk) specialiajame kalėjime. Trumpai kalintas dar du kartus. 1987 VIII 23 vienas iniciatorių ir rengėjų nesankcionuoto mitingo Vilniuje, prie A. Mickevičiaus paminklo. Per mitingą buvo pasmerkta Molotovo–Ribbentropo slapta sutartis. 1989 II 16 prie Arkikatedros Cidzikas pirmą kartą paviešino Mažosios Lietuvos sovietinį genocidą. 1988–1990 surengė bado akcijų už Lietuvos atgimimą bei laisvę ir Mažąją Lietuvą. 1990 surengė 50 dienų akciją už politinių kalinių išlaisvinimą, 8 dienų nešė kryžių Maskvoje aplink Kremlių ir 2 dienas Vilniuje – aplink KGB pastatą. 1991 saus5 per karinį antivalstybinį perversmą su kitais kvietė į Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmus Katalikų ir Stačiatikių Bažnyčių hierarchus, su monsinjoru Kazimieru Vasiliausku inicijavo ekumenines pamaldas deputatams ir rūmų gynėjams. 1990 VIII 26, minint liuteronų kunigo Jono Bretkūno Biblijos vertimo 400 metų jubiliejų, inicijavo šv. Mišias priešais Karaliaučiaus Katedrą. Ši akcija padėjo įregistruoti pirmąją Kaliningrado srityje lietuvių katalikų bendruomenę. 1991 įsteigė Mažosios Lietuvos dvasinio atgimimo fondą: buvo išleista plakatų, finansuojamos akcijos, Cidziko pastangomis 1992 VII 10–17 iš Vilniaus Arkikatedros per visą Karaliaučiaus kraštą perneštas kryžius. Kuršių nerijoje, netoli Šarkuvos, ant Baltijos kranto aukotos šv. Mišios, taip paminėtos SSRS kariuomenės 1944 ant Kuršių marių ledo įvykdytos civilių žmonių žudynės, į marias Brokisto įlankoje nuleisti vainikai. 1994 V 17 simboliškai pernešta Mažosios Lietuvos žemės sauja į Didžiąją Lietuvą. Minint sovietinio genocido pradžios Mažojoje Lietuvoje 50-metį, Cidziko iniciatyva 1994 X 16 Vilniuje surengtas gedulingas mitingas ir eitynės, nuleisti vainikai į Nerį, kad jie pasiektų Kuršių marias. Su bendražygiais Cidzikas inicijavo, kad lapkričio 30-oji – Tilžės akto pasirašymo diena (1918 XI 30) – Lietuvos Respublikos Seimo nuo 1998 būtų paskelbta atmintina diena ir oficialiai minima. Cidzikas siekę, kad oficialiai būtų minimas ir 1944–1947 sovietinis genocidas Mažojoje Lietuvoje. Apdovanotas Vyčio Kryžiaus III laipsnio ordinu (1998).

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Petras Cidzikas, 1999