Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Otto Tischler

Otas Tišleris, XIX a. vokiečių bibliotekininkas, archeologas.

Tischler Otto (Otas Tšleris) 1843 VII 24Breslau (dabar Vroclavas) 1891 VI 18Karaliaučiuje, vokiečių bibliotekininkas, archeologas. Filosofijos dr. (1880). 1859–1864 Karaliaučiaus ir Heidelbergo universitetuose studijavo matematiką, chemiją ir fiziką, Leipcigo universitete – filosofiją. Po karinės tarnybos ir dalyvavimo Prūsijos–Austrijos kare (1866) pradėjo mokslinę karjerą Karaliaučiuje. Nuo 1865 Karaliaučiaus Gamtos ir ekonomikos draugijos narys. 1879 tvarkė draugijos archeologinius rinkinius, 1879 su P. Schiferdekeriu įsteigė draugijos Provincijos muziejų. Nuo 1878 tyrė prūsų genčių II–I tūkstantmečio pr. Kr. pilkapius ir I tūkstantmečio plokštinius kapinynus. 1886–1888 Aukštkiemiuose (Klaipėdos apskrityje) ištyrė apie 200 II–XII a. kapinynų. Periodizavo Prūsijos archeologinę medžiagą nuo neolito iki XII a, pradėjo taikyti tikslius kasinėjimų ir radinių dokumentavimo metodus, tuo remdamasis įvedė naują proistorės ir ikiromėniškojo geležies amžiaus laikotarpio periodizaciją. Išliekamąją vertę turi senųjų segių, bronzos apdirbimo būdų ir spalvoto stiklo gamybos tyrimai. Parašė Beiträge zur Kenntnis der Steinzeit in Ostpreussen und den angrenzenden Gebieten, 1882–1883 [Žinios apie akmens amžių Rytprūsiuose ir gretimose srityse], Ostpreussische Grabhügel. Teile I–III, 1886–1890 [Rytprūsių pilkapiai, t. I–III], Über die Gliederung der Latèneperiode und über die Dekoration der Eisenwaffen in dieser Zeit, 1885 [Apie romėniškojo laikotarpio suskirstymą ir apie geležinių ginklų puošybą tuo laikotarpiu] ir kitų veikalų.

L: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 38.

Manfred Klein

Iliustracija: Prūsų chronologijos pradininkas Ottas Tischleris / Iš knygos „Užmirštieji prūsai“, 1999