Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Neuhauseno parapijos gyvenvietės

gyvenviečių pavadinimai ir jų kilmė.

Neuhauseno parapijos gyvenvietės. Šios apylinkės buvo perdėm prūsų – sembų gyventos. Jie buvo ir visų kaimų bei sodybų kūrėjai. Tas atsispindi ir gyvenviečių pavadinimuose, kurių ir naciai nepakeitė kitais. Vietovardžių sąraše nurodoma: 1. sulietuvinta senoji prūsų lytis; 2. prūsų–vokiečių lytis; 3. senoji paliudyta lytis; 4. pavadinimo kilmė. Aveikiai (vok. Aweyken) 1330 Aweyken (: av- plg. senoji indų avani „upės vaga, srovė“ + priesaga eik-); Bludava (vok. Bludau) 1258 Blodewe (: upėvardis Bludava ar prūsų asmenvardis Blude), Bulytė (vok. Bulitten) 1346 Bulithien (: prūs. asmenvardis Bul-it-, plg. prūsų Bul-iko), Desyčiai (vok. Dossitten) 1395 Desyten (: prūsų asmenvardis Des-it, plg. liet. pavardė Desas); Lapsava (vok. Lapsau) 1322 Lapsalov (: prūsų asmenvardis Laps-, plg. liet. pavardė Lapšys); Lauta (vok. Lauth) 1263 Lawte (: prūs. upėvardis Lautė); Mandeliai (vok. Mandeln) 1303 Manden (: prūsų asmenvardis Mandio, plg. liet. pavardė Mand-eika); Nietkaimis (vok. Neidtkeim) 1321 Neytkaym (: prūs. Neit- + caymis, kaimis); Prautai (vok. Prawten) 1436 Prauthey (: indoeuropiečių ∗prav- „skubėti“, plg. senoji indų prav-ate „skuba“); Raksytė (vok. Rachsitten) 1300 Raxite (: prūsų asmenvardis Raxite, plg. liet. pavardė Rakšys); Šunkaimis (vok. Sonnigkeim) 1343 Sonnekaym (: prūsų Suni-kaim, plg. prūsų sunis „liet. šunis, šuo“); Trausdytai (vok. Traussitten) 1334 Trausdytin (: prūsų asmenvardis Trausde); Tropyčiai (vok. Tropitten) 1336 Tropyten (: prūsų asmenvardis Tropo, plg. liet. pavardė Trop-ikas); Vangininkai (vok. Wangnicken) 1322 Vangeniken (: prūsų vang- „lydimas, drėgna pieva“); Žąseliai (vok. Senseln) 1396 Sanselin (: prūsų sansy „žąsis“). Iš viso 15 gyvenviečių, kurių vietovardžių kilmė perdėm prūsiška. Dauguma jų sietina su pavardėmis (7) arba vandenvardžiais (5); šie asmenvardžiai ir vandenvardžiai nesvetimi ir lietuviškų vardų lobyne. Visi jie seni, net archajiški, kilę iš sembų seniausių apsigyvenimo laikų.

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Žemėlapis. Neuhauseno apylinkės / Iš MLEA