Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Naujųjų Kuršių svita

geologinės nuogulos Sembos pusiasalio vakarinėje dalyje.

Naujjų Kurši svità, Naujakurši svità. Geologinės nuogulos kontinentinės, atsiklojusios ežerų ir upių slėniuose. Sudaro neogeno rudųjų anglių formacijos apatinę dalį, pagal perplautų iš eoceno-oligoceno nuogulų pinčių spikulų ir mikrofitoplanktono liekanų radinius priskirta viršutiniam oligocenui. Slūgso ant Palvės svitos nuogulų su ryškia nedarna. Paplitusios Sembos pusiasalio vakarinėje dalyje. Stratotipas Jantarnoje-1A gręžinyje. Naujųjų Kuršių svitą išskyrė V. Zosimovič, 1993 A.Grigelio pavadinta Naujųjų Kuršių gyvenvietės vardu. Naujųjų Kuršių svitos nuogulas sudaro: rudieji moliai (vok. Bockserde ir Lebererde) bei įvairiagrūdžiai kvarciniai smėliai su aleuritų tarpsluoksniais. Smėliuose randama iš Prūsų svitos nuogulų perplautų stambių gintaro gabalų, suanglėjusios taksodžių medienos. Dabar svitos nuogulos priskirtos naujai išskirtos Kraštupėlių svitos apatinei daliai.

Vladas Katinas