Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Namų prietelis“

laikraščio „Auszra“ priedas.

„Nam pretelis“, laikraščio Auszra priedas, „nedelinis pridėjimas „Auszros“, parneszas wisokeriopus krikszczioniszkus nusidawimus, apraszymus isz gaspadorystės, giesmeles“, ėjęs 1899 Tilžėje gotikiniu šriftu. Leido ir redagavo Enzys Jagomastas. Išėjo 25 numeriai.

Vytas Urbonas