Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mykolas Biržiška

XX a. lietuvių visuomenės veikėjas, literatūros ir kultūros istorikas.

Biržiškà Mykolas 1882 VIII 24Viekšniuose (Mažeikių aps.) 1962 VIII 24Los Andžele (JAV), visuomenės veikėjas, literatūros ir kultūros istorikas. 1907 baigė Maskvos universiteto Teisės fakultetą. Nuo 1908 dalyvavo Lietuvių mokslo draugijos veikloje, buvo jos vicepirmininkas. Nuo 1917 Lietuvos Tarybos narys. 1918 II 16 Nepriklausomybės Akto signataras. 1918–1919 Lietuvos Respublikos švietimo ministras. 1922–1939 Lietuvos, vėliau Vytauto Didžiojo, universiteto profesorius, 1926–1927 rektorius. 1939–1943 Vilniaus universiteto profesorius ir rektorius. 1944 pasitraukė į Vakarus, nuo 1949 gyveno JAV. Aktyviai dalyvavo lietuvių išeivių veikloje. Parašė daug veikalų iš lietuvių tautosakos, literatūros ir kultūros istorijos. Svarbiausieji: Mūsų raštų istorija (1920, 1 d.; II leidimas 1925); Dainų literatūros vadovėlis (1925); Iš mūsų kultūros ir literatūros istorijos (1931–38, 2 knygos). Juose reikšminga vieta skiriama ir Mažosios Lietuvos kultūros bei literatūros istorijai, tautosakai. 1915 almanache Pirmasai baras paskelbė studiją Mažosios Lietuvos visuomenė Duonelaičio metu. 1918 išleido knygą Duonelaičio gyvenimas ir raštai (II leidimas 1921, III leidimas 1927). Parengė spaudai Kristijono Donelaičio, Antano Baranausko ir kitų raštus, Martyno Liudviko Rėzos Dainų III leidimą (1935–37, 2 dalys). Lietuvių mokslo draugijos 1918 X 2 susirinkime skaityto pranešimo Apie Prūsų lietuvių ir vokiečių romantikų darbus lietuvių dainų srityje rankraštis žuvo. Išvertė olandų kalbininko R. van der Maulene studiją Die Naturvergleiche in der Lieder und Totenklagen der Litauer, 1907 [Gamtos prilyginimai lietuvių dainose ir raudose, 1919].

L: Gineitis L. Lietuvių literatūros istoriografija. V., 1982.

Vaclovas Bagdonavičius

Julius Būtėnas

Algirdas Sabaliauskas

Iliustracija: Mykolas Biržiška