Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikas Otonas Gudaitis

XX a. žurnalistas, rašytojas, visuomenininkas.

Gudáitis Mikas Otonas 1880 X 14Trakininkuose (Tilžės aps.) ?, žurnalistas, rašytojas, visuomenininkas. Iki Pirmojo pasaulinio karo Tilžėje vertėsi prekyba. 1913 IV 13 tapo atgaivinto Tilžės lietuvių klubo pirmininku. Aktyvus Tilžės lietuviškų organizacijų narys. Į Didžiąją Lietuvą po 1915 pateko kaip kaizerinės okupacinės administracijos tarnautojas, palaikė ryšius su vietos kultūros darbuotojais. Pradėjo bendradarbiauti dienraštyje Dabartis, dirbo Klaipėdos žiniose ir Lietuvos keleivyje, 1927–1929 pastarojo vyriausiasis redaktorius. Savo lėšomis išspausdino istorinių, publicstinių veikalų ir grožinės kūrybos. 1917 Kaune išėjo pirmoji prozos knyga Lietuvos vaizdeliai (etnografinė apybraiža Dzūkai ir legendų motyvais parašytos apysakos Jūra bei Perlojus), 1918 – pjesė Jurgis Žiburys. Parašė knygą Apysakos iš Prūsų lietuvių gyvenimo (1920); tai reikšmingiausia lietuvininkų knyga, išėjusi iki Ievos Simonaitytės talento brandos. Publicistinėje istorinėje knygoje Lietuva 1917 m. (1925) kaizerinė okupacija vertinama kaip Lietuvos ekonomikos griovimas, gyventojų engimas ir lietuviškų mokyklų vokietinimas. Buvo nacių persekiojamas ir per Antrąjį pasaulinį karą dingo be žinios. Spėjama, kad mirė Karaliaučiuje.

Iliustracija: Miko Gudaičio veikalo „Jurgis Žiburys“ antraštinis lapas, 1918