Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Maistas“

akcinė bendrovė.

„Mastas“, akcinė bendrovė. Įsteigta Kaune 1923. Maisto pirmtakas buvo Lietuvos kiaušinių ir valgomųjų daiktų eksporto akcinė bendrovė Maistas, įsteigta Juozo Vailokaičio, Kazio Malinausko ir Jono Siemaškos. 1923 XII 5 bendrovės įstatai pakeisti, ji pavadinta Pirmoji Lietuvos eksporto, skerdyklų ir šaldytuvų bendrovė Maistas. Ji tapo mėsos gamybos, gyvulių, paukščių ir jų mėsos produktų eksporto bendrove. 1925 XII 4 bendrovė perėjo į Lietuvos kooperatyvų rankas, iš privačios bendrovės tapo visuomeninio pobūdžio ūkio organizacija. Maisto veikla ir reikšmė Lietuvos ūkiui kasmet didėjo. Tačiau jo teisinė ir finansinė padėtis pagerėjo, kai valstybė finansiškai parėmė Maistą (valstybei priklausė 75% akcijų) ir sudarė sąlygas ūkininkams tapti Maisto akcininkais. 1930 III 22 bendrovei priėmus naujus įstatus ji pavadinta Akcinė bendrovė Maistas. 1940 jos kapitalas siekė 11,2 mln. litų. Bendrovės tikslas buvo supirkti iš ūkininkų visus parduoti užaugintus gyvulius ir paukščius, juos skersti, perdirbti ir patiekti gaminius vidaus bei užsienio rinkai, remti ūkininkus. 1928 AB Lietuvos eksportas pastatė savo fabriką Smeltėje prie Klaipėdos. 1930 ši bendrovė susijungė su AB Maistas. Klaipėdoje Maistas turėjo didelius šaldytuvus mėsai eksportuoti. Eksportui skirti gaminiai (bekonas ir kita) rūšiuoti valdžios paskirtų nuo bendrovės nepriklausomų specialistų, inspektorių. Palyginti per trumpą laiką Maisto gaminių kaina ir rūšis prilygo kitų kraštų gaminiams. Prieš Antrąjį pasaulinį karą visuose Maisto fabrikuose dirbo apie 1 550 darbininkų, 500 tarnautojų, 11 veterinarų, 11 laborančių, 6 mėsos kontrolieriai, 25 veterinarijos technikai, 10 inžinierių ir kita. Gyvulius ir paukščius Maistas supirkdavo per savo agentus (kai kur per vietos kooperatyvus) supirkimo punktuose visoje Lietuvos teritorijoje. 1924 Maistas eksportavo 1 062,2 tonos bekonų, šviežios kiaulienos ir gyvų kiaulių, 1937 jau 3 498,4 tonos. 1937 į Angliją, JAV, Palestiną ir kitur. eksportavo konservų už 1 mln. litų. Maistas vaidino svarbų vaidmenį Lietuvos ekonominiame gyvenime (1937 Maisto eksportas sudarė 22,5% Lietuvos eksporto). 1940 Maistas turėjo 70 mėsos parduotuvių įvairiuose Lietuvos miestuose. Maisto pagrindinis eksportas ėjo per Klaipėdos uostą, tam reikalui Maistas 1936 įsigijo prekinį laivą „Maistas“.

MLFA

Iliustracija: AB „Maisto“ pastatas Smeltėje, 1988

Iliustracija: AB „Maistas“ fabriko ceche, iki 1939 / Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus fondo