Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Louis Ernst Gustav Guddas

Luisas Ernstas Gustavas Gudas, XIX–XX a. kunigas, lietuvių teisių gynėjas.

Guddas Louis Ernst Gustav (Luisas Ernstas Gustavas Gùdas), kunigas, lietuvių teisių gynėjas. 1881–1882 dirbo pagalbiniu kunigu Darkiemio parapijoje; 1896–1898 Nemerkiemio parapijos kunigas; 1898–1910 Tilžės vokiečių parapijos kunigas ir superintendentas. 1902 XI 4 Rytprūsių provincijos bažnytinio Sinodo metu kartu su kitais kunigais taip gynė lietuvybę: Menkos žegnonės darbas tokio kunigo, kuris savo parapijiečių kalbos nesupranta. Kaip Tilžės superintendentas kalbėjo apie Ragainės apskrities Sinodo pasiūlymą sušelpti teologijos studentus, apsiimančius lietuviškos kalbos mokintis, jeib galėtų vėliau tarp lietuvių kunigauti... 1904 apdovanotas Raudonojo erelio 4 klasės garbės ženklu. Pagalboje (1914, nr. 3) minima, kad Karaliaučiuje yra prie Karališkos konzistorijos pirmąjį teologišką eksomą dabar 4 kandidatai padarę, tarp jų ir sūnus buvusio Tilžės vyskupo Gudo, kurs yra lietuvių kalbos pasimokinęs.

Algirdas Žemaitaitis