Mažosios Lietuvos
enciklopedija

liuteronų organizacijos

pasaulio liuteronų organizacijos.

liuterõnų organizãcijos. Pasaulio liuteronų konvencija sudaryta 1923 Eisenache, siekiant suvienyti amerikiečius ir europiečius liuteronus. 1946 Lunde ji perorganizuota į Pasaulio liuteronų sąjungą. Pasaulio liuteronų sąjunga (angl. Lutheran World Federation) susikūrė Pasaulio liuteronų konvencijos Lundo suvažiavime 1946. Tikslas: liudyti jungtiniu pareiškimu apie Kristų kaip Dievo galią išganyti, plėsti tikėjimo ir išpažinimo vienybę Liuteronų Bažnyčioje, plėtoti mokslinį bendradarbiavimą tarp liuteronų, skatinti ekumeninį sąjūdį, rūpintis liuteronišku auklėjimu ir vykdyti misijas, materialiai ir dvasiškai šelpti vargstančias liuteronų grupes. Centrinė sąjungos būstinė yra Ženevoje (Šveicarija), įvairiuose kraštuose veikia sąjungos tautiniai skyriai. Sąjunga Hannoveryje nuo 1954 kas 3 mėnesius leido žurnalą Lutheran World anglų ir vokiečių kalbomis, Niujorke nuo 1932 kas 2 mėnesius The National Lutheran. 1951–1955 leistas mėnesinis žurnalas lietuvių kalba Evangelijos žodis Čikagoje. Pasaulio liuteronų akcija (angl. Lutheran World Action) yra pagalbinė Pasaulio liuteronų sąjungos šalpos organizacija. Jos biudžetas 1958 buvo 3,6 mln. JAV dolerių. Pasaulio liuteronų karitas (angl. Lutheran World Relief) – pagalbinė JAV Nacionalinės Liuteronų tarybos (angl. National Lutheran Council) šalpos organizacija. 1946–1956 ji pasiuntė maisto, drabužių ir kitų reikmenų į 28 kraštus už 62 mln. JAV dolerių, padėjo emigruoti 55 000 pabėgėlių.

LE

Iliustracija: Arkivyskupo įšventinimo iškilmės Rygos Naujosios Gertrūdos bažnyčioje. Kunigas H. Kalninis, Latvijos liuteronų bažnyčios Konsistorijos narys V. Plamsis, Pasaulio Liuteronų Sąjungos (PLS) atstovas kunigas Bela Harmati, Švedijos vyskupas Svenas Danelas, Latvijos liuteronų arkivyskupas J. Matulis, LSP generalinio sekretoriaus pavaduotojas Carlas Mau, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios atstovai: kunigas Jonas Kalvanas (vyresnysis) ir kunigas G. Rauskinas, 1969 / Iš Jono Kalvano rinkinio