Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karaliaučiaus miesto vidaus misijos draugija

evangelikų liuteronų tikėjimą platinusi draugija.

Karaliáučiaus miẽsto vidaũs msijos draugijà. Gal nuo 1904 iki 1913 kasmet lapkričio mėnesį Mirusiųjų dienai lietuvių, lenkų ir vokiečių kalbomis išleisdavo Rytprūsių generalinio vyskupo pamokslą. Lietuviškas spaudinys, iš vokiečių kalbos verstas Natkiškių kunigo Michaelio Šuišelio (Szuiszel), būdavo 8 puslapių. Draugija jį platino nemokamai, į provinciją siųsdavo tiek egzempliorių, kiek gaudavo užsakymų (pvz., 1910 išsiuntinėta apie 6000 leidinių).

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 242–243, 403.

Algirdas Žemaitaitis