Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Kisnėrius

XX a. lietuvių geologas.

Kisnrius Jurgis 1920 VIII 24Galmenuose (Tauragės aps.) 1986 VIII 8Vilniuje, geologas. Gamtos mokslų daktaras (1959). Disertacijoje nagrinėjo Lietuvos ir Rytprūsių juros ir apatinės kreidos sistemų uolienų sudėtį ir stratigrafiją. Pabaltijo (su Rytprūsiais) geologinio 1 : 500 000 mastelio žemėlapio su aiškinamuoju tekstu vienas autorių. Parašė knygą Rytų Europos platformos vakarinės ir pietvakarinės dalies triaso darinių stratigrafija (su L. Saidakovskiu, 1972, rusų kalba), darbų iš juros, kreidos ir triaso sistemų litologijos ir stratigrafijos. Knygos Tarybinių Pabaltijo respublikų geologija (1982, rusų kalba) vienas autorių.

Algirdas Gaigalas