Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Gimbutas

XX a. lietuvių liaudies architektūros tyrinėtojas, išeivijos visuomenės veikėjas.

Gibutas Jurgis 1918 I 18 Maskvoje 2001 V 21 Arlingtone (netoli Bostono, JAV), lietuvių liaudies architektūros tyrinėtojas, išeivijos visuomenės veikėjas. I. Končius jaunystėje paskatino jį domėtis senaisiais kaimų pastatais. 1941 baigė Vytauto Didžiojo universitetą Kaune; jame dirbo vyresniuoju asistentu. I. Šimoliūnas paragino rengti disertaciją apie senąsias lietuvių kaimo statybas. 1941–1943 Gimbutas tyrinėjo senus pastatus Lietuvos kaimuose, nagrinėjo archyvų medžiagą. 1944 pasitraukė į Vakarus. Vienos, Tübingeno, Stuttgarto universitetuose toliau rengė disertaciją, panaudodamas ten rastą medžiagą apie Mažąją Lietuvą. Daktaro disertacija Lietuvių valstiečių namo stogas XIX a. (1948 išleista atskira knyga Vokietijoje) – pirma lietuviška mokslinė namotyros studija, nagrinėjusi senųjų pastatų medines konstrukcijas, puošybą ir kita. Joje aptariamos ir ligtolinės žinios apie Mažosios Lietuvos kaimų namus. Nuo 1949 gyveno JAV. Iki 1983 dirbo inžinieriumi Bostone. Gimbuto tyrinėjimų sritis – lietuvių liaudies architektūra ir jos tyrinėjimų istorija; svarbią vietą užima Mažosios Lietuvos problematika. Gimbutas išnagrinėjo Vokietijoje ir kitur seniau skelbtas žinias apie Mažosios Lietuvos kaimus, jų sodybas ir pastatus, senuosius antkapinius paminklus. 1958 parašė studiją Lietuvių sodžiaus architektūra Mažojoje Lietuvoje (1946) – pirmą išsamų tyrimą apie Mažosios Lietuvos kaimus, jų sodybas ir pastatus. Apie Mažosios Lietuvos kaimo architektūrą daug duomenų pateikta jo knygoje Lietuvos kaimo trobesių puošmenys, V., 1999. Paskelbė straipsnių: Lietuviška architektūra Mažojoje Lietuvoje (1946); Ūkininko sodyba Mažojoje Lietuvoje (1948); Mažosios Lietuvos krikštų formos (1966, angl. 1976). Parengė per 500 straipsnių Lietuvių enciklopedijai ir Encyclopedia Lituanica, studijų apie bažnyčias, namotyrą ir kita. 1951–1969 Lietuvių enciklopedijos redakcijos narys ir Statybos skyriaus vedėjas. Dalyvavo daugelyje išeivijos organizacijų. 1973–1978 Lituanistikos instituto pirmininkas. Mažosios Lietuvos fondo narys, 1998 Dr. Vydūno premijos vertinimo komisijos narys ir Mažosios Lietuvos enciklopedijos konsultantas.

L: Černiauskienė I. Jurgis Gimbutas: Bibliografinė rodyklė. V., 1992.

Vacys Milius

Martynas Purvinas

Iliustracija: Jurgis Gimbutas / Iš knygos „JAV lietuviai“, 1999