Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Aukštuolaitis

XX a. pradžios politikos veikėjas.

Aukštuoláitis Jurgis, politikos veikėjas. Kilęs iš Karaliaučiaus krašto. 1911 mokėsi Berlyne misionierių mokykloje; iš jos pašalintas, dirbo darbininku. Priklausė Berlyno lietuvių draugijai. Per Pirmąjį pasaulinį karą Vokietijos kariuomenės puskarininkis, Oberost lietuviškos spaudos skyriaus vertėjas ir cenzorius Vilniuje. 1918 lapkritį–gruodį vokiečių kareivių Tarybos pirmininkas Vilniuje, Augustino Voldemaro ministrų kabineto Vidaus reikalų ministerijos patarėjas. Kovai su bolševikais 1919 sausį suorganizavo Prūsų lietuvių (Žemaičių) savanorių batalioną (Tauragėje), 1919 vasarį buvo jo vadas. 1919 vasarį–liepą Krašto apsaugos ministerijos valdininkas. Vėliau užverbuotas lenkų žvalgybos. 1919 vasarą padėjo pogrindyje veikusiai antivalstybinei Lenkų karinei organizacijai POW (Polska Organizacja Wojskowa) rengti sukilimą prieš Mykolo Sleževičiaus vyriausybę, buvo numatytas naujos prolenkiškos vyriausybės vadovu. Susekus sukilimo rengimą, pabėgo į Vilnių, leido Lietuvos vyriausybei priešišką laikraštį Suvienytoji Lietuva/Zjednoczona Litwa. 1919 pabaigoje apsigyveno Klaipėdoje. Lenkijos remiamas, rūpinosi Klaipėdos krašto prijungimu prie Lenkijos. Vėliau politinėje veikloje nedalyvavo.

Domas Kaunas

Regina Žepkaitė