Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Józef Chojnácki

Juzefas Chojnackis, XX a. lenkų istorikas, bibliografas.

Chojnácki Józef (Juzefas Chojnáckis), slapyvardis Józefa Kamińska 1920 VI 22 Varšuvoje 1991 VII 2 ten pat, lenkų istorikas, bibliografas. Habil. dr. (1967). Senovės Prūsijos istorijos tyrėjas. Kolektyvinio veikalo Historia Pomorza, t. 1–2, 1969–1984 [Pamario istorija] vienas autorių. Išleido: Słównik polskich nazw miejscowości w b. Prusach Wschodnich, 1946 [Lenkiškų vietovių pavadinimų žodynas buvusiuose Rytprūsiuose]; Mazury i Warmia 1800–1870. Wybór źródeł, 1959 [Mozūrija ir Varmė 1800–1870. Šaltinių rinkinys]; Bibliografia polskich druków ewangelickich Ziem Zachodnich i Północnych 1530–1939, 1966 [Vakarinių ir šiaurinių žemių lenkiškų evangelikų spaudinių 1530–1939 bibliografija]; Szkice z dziejów polskiej kultury na Mazurach i Warmii, 1983 [Lenkų kultūros Mozūrijoje ir Varmėje apybraižos]. Chojnáckio biografija ir veikalų bibliografija paskelbta žurnale Komunikaty Mazursko-Warmińskie (1992, nr. 3–4).

Vytautas Raudeliūnas