Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Paulius II

Katalikų Bažnyčios popiežius (1978).

Jõnas Paũlius II, tikr. Karol Wojtyła 1920 V 18Wadowicuose (Lenkija) 2005 IV 02Vatikane, Katalikų Bažnyčios popiežius (1978). Įšventintas kunigu 1946 XI 1; popiežiaus Pijaus XII 1958 VII 4 paskirtas Ombi vyskupu ir Krokuvos arkivyskupo padėjėju, 1967 VI 26 pakeltas kardinolu. 1978 X 16 išrinktas popiežiumi, pasirinko Jono Pauliaus II vardą. Romoje 1984 surengė šv. Kazimiero mirties 500 metų ir 1987 Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų iškilmes. 1987 paskelbė palaimintuoju J. Matulaitį. 2000 į martirologą įtraukė 114 lietuvių kankinių. 1988 V 29 Lietuvos arkivyskupą Vincentą Sladkevičių pakėlė Šv. Romos Bažnyčios kardinolu. Mažosios Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio Taryba 1988 IX 15 memorandumu Stato Delia Citta del Vaticano kreipėsi į Joną Paulių II, prašydama, kad Apaštališkasis sostas Mažąją Lietuvą, dabar vadinamą Kaliningrado sritimi, priskirtų prie Lietuvos bažnytinės provincijos, nes tai nuo amžių lietuvių žemė. Primenama, kad tame krašte kankinio mirtimi 997 mirė šv. (Vaitiekus), o 1009 – šv. Brunonas. Jonas Paulius II 1993 IX 4–8 lankėsi Lietuvoje. 2000 Katalikų Bažnyčios vardu atsiprašė už praeityje katalikų padarytas skriaudas, taip pat Prūsijoje bei Mažojoje Lietuvoje.

Algirdas Antanas Gliožaitis

Iliustracija: Jonas Paulius II