Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Noreika

Generolas Vėtra, XX a. Lietuvos karininkas, teisininkas, rezistentas.

Noreikà Jonas, slapyvardis Generõlas Vtra 1910 X 8Šukionyse (Šiaulių aps.) 1947 II 26 Vilniuje, Lietuvos karininkas, teisininkas, rezistentas. 1931 baigęs Karo mokyklą paskirtas į 7-ąjį pėstininkų pulką Klaipėdoje. 1934–1939 dėstė Karo mokykloje. Redagavo žurnalą Kariūnas. 1938 Vytauto Didžiojo universitete baigė teisės mokslus. Nuo 1939 dirbo Lietuvos kariuomenės teisme. 1940 X 28 sovietinių okupantų atleistas iš kariuomenės, įsitraukė į rezistencinę kovą. Dalyvavo antisovietiniame 1941 Birželio sukilime. Dalyvavo antinaciniame pasipriešinime, 1943 II 23 gestapo suimtas, kartu su kitais Lietuvos inteligentais išvežtas į Stutthofo koncentracijos stovyklą, iki 1945 sausio kalintas. SSRS karinės valdžios sulaikytas Rytų Prūsijoje. 1945 V 5 mobilizuotas į SSRS rezervinę kariuomenę tarnavo eiliniu. Demobilizuotas 1945 lapkritį atvyko į Vilnių, pradėjo dirbti LSSR Mokslų akademijoje juriskonsultu. Nuo 1945 pasivadinęs Generolu Vėtra telkė bendraminčius kovai prieš okupacinį režimą. Sovietiniam saugumui susekus J. Noreika kartu su kitais nariais 1946 III 16 areštuotas, 1946 XI 22 nuteistas mirties bausme.

L: Ašmenskas V. Generolas Vėtra. K., 1998; Lietuvos naikinimas ir tautos kova (1940–1998). V., 1999, p. 328–329.

Vytautas Raudeliūnas

Vytautas Šilas