Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ignas Jonynas

XX a. istorikas, diplomatas.

Jonýnas Ignas 1884 II 24Atesninkuose (Alytaus aps.) 1954 VII 14Kaune, istorikas, diplomatas. 1911 baigė istorijos studijas Maskvos universitete, studijavo Berlyno, Grenoblio (Prancūzija) universitete. 1919 IV–1920 X 9 Laikinojo lietuvių komiteto Vilniuje sekretorius. 1920 VIII–X Lietuvos Vyriausybės įgaliotinis Vilniaus kraštui. 1920 X 17–1922 II 8 Lietuvos valstybės atstovas Tautų Sąjungos karinės kontrolės komisijoje Vilniaus krašto reikalams. 1922–1929 dirbo Užsienio reikalų ministerijoje; įvairių departamentų direktorius. 1924–1939 ir 1944–1946 dėstė Kauno, 1940–1954 Vilniaus universitetuose; profesorius (1932). Svarbiausi veikalai: Vytauto šeimyna (1932) ir Lietuvos istoriografija. Studijoje Jogaila (1934–1936) yra duomenų ir apie šio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystystės bei Lenkijos valdovo santykius su kryžiuočiais, apie kovas dėl Prūsijos. Veikale Iš Mažosios Lietuvos istorijos, Vasario 16-oji (1933) pateikta trumpa Mažosios Lietuvos istorijos įvykių apžvalga nuo IX a. (Wulfstano apsilankymo) iki Klaipėdos krašto atgavimo 1923. Daugiausia dėmesio skirta Katalikų Bažnyčios pastangoms krikštyti prūsus, kryžiuočių užkariavimams ir prūsų sukilimams prieš juos, lietuvių inteligentų veiklai Karaliaučiaus universitete ir švietimo srityje, pasakojama apie mažlietuvių dalyvavimą XIX–XX a. pradžios Prūsijos politiniame gyvenime ir tautiniame sąjūdyje, germanizacijos procesus, Klaipėdos krašto atgaivinimo aplinkybes.

Vytautas Merkys

Iliustracija: Ignas Jonynas, 1954 / Iš Irenos Petrauskienės rinkinio