Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hermann Frischbier

Hermanas Frišbyras, XIX a. Rytprūsių folkloristas ir žodynininkas.

Frischbier Hermann (Hermanas Fršbyras) 1823 1891, Rytprūsių folkloristas ir žodynininkas. Motina – lietuvė Pečiulaitytė. 1872–1889 mokytojavo Karaliaučiuje. Svarbiausi darbai: Preussische Volksreime und Volksspiele, 1867 [Prūsiška liaudies poezija ir žaidimai]; Preussische Volkslieder, 1878 [Prūsų liaudies dainos]; Ostpreussische Sagen, 1890 [Rytprūsių padavimai]; Preussissche Sprichwörter und Redensarten, 1865-1876 [Prūsiškos patarlės ir posakiai]; Preussisches Wörterbuch, 1882–1883 [Prūsų kalbos žodynas; jame užfiksavo daug lituanizmų]. Šiais klausimais daug rašė į žurnalus Altpreussische Monatsschrift, Zeitschhrift für deutsche Philologie, Am Ur-Quell ir kitus periodinius leidinius.

Zigmas Zinkevičius