Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Heinrich Harmjanz

Heinrichas Harmjancas, XX a. Rytprūsių istorikas, etnologas.

Harmjanz Heinrich (Heinrichas Hármjancas), XX a. Rytprūsių istorikas, etnologas. Filos. dr. (1932 Karaliaučiuje). Profesorius. Tyrė senprūsių, rytprūsiečių gyvenseną, papročius, kultūrą, socialinius santykius. Svarbiausi veikalai: Volkskunde und Siedlungsgeschichte Altpreussens, 1936, II papildytas leidimas 1942 [Senosios Prūsos etnologija ir gyvenviečių istorija]; Ostpreussische Bauern. Volkstum und Geschichte, 1938, III papildytas leidimas 1939 [Rytprūsių valstiečiai. Tautiškumas ir istorija]; pateikė duomenų apie ūkininkus lietuvius ir kolonistus vokiečius, jų prievolių ir kitus skirtumus. Žurnaluose paskelbė straipsnių apie rytprūsiečių papročius (Ostpreussisches Brauchtum, 1935), apie senprūsių autochtoniškumą (Die Stetigkeit der altpreussischen Bevölkerung in Ostpreussen, 1936), žvejybos teisėtumą senojoje Prūsoje (Die Fischereigerechtsame in Altpreussen, 1940). Veikaluose yra duomenų ir apie Mažosios Lietuvos gyventojus.

Vytautas Raudeliūnas