Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hartmut Boockmann

Hartmutas Bokmanas, XX a. vokiečių istorikas, Prūsijos tyrėjas.

Boockmann Hartmut (Hartmutas Bòkmanas) 1934 VIII 22Marienburge (Vakarų Prūsija) 1998 VI 15Göttingene , vokiečių istorikas, Prūsijos tyrėjas. Filos. dar. (1961), habil. dr. (1974). Göttingeno ir Tübingeno universitetuose studijavo istoriją, germanistiką ir klasikinę filosofiją. Kielio, Göttingeno, Humboldtų (Berlyne) universitetų istorijos profesorius. Daugelio mokslo institucijų ir istorinių draugijų tarybos narys, tarp jų – Göttingeno mokslų akademijos, Herderio Instituto Marburge, Monumenta Germaniae Historica vyriausiosios direkcijos, Tarptautinės istorikų komisijos Vokiečių ordino istorijai tirti Vienoje. Svarbiausios tyrimų kryptys – prūsų žemių ir Kryžiuočių ordino istorija, vidurinių bei naujųjų amžių istorija bei kultūra. Svarbiausi veikalai: Einführung in die Geschichte des Mittelalters, 1978, V leid. 1992 [Įvadas į viduramžių istoriją]; Der Deutsche Orden. Zwölf Kapitel aus seiner Geschichte, 1981, IV pertvarkytas leid. 1994, lenkiškai 1999 [Vokiečių ordinas. Dvylika skyrių iš jo istorijos]; Die Marienburg im 19. Jahrhundert, 1982, II leid. 1992 [Marienburgas XIX a.]; Europa im Hochmittelalter, 1982 [Europa vėlyvaisiais viduramžiais]; Stationen der Geschichte Ost- und West preussens, 1986, II leid. 1991 [Rytų ir Vakarų Prūsijos istorijos stotelės]; Geschichte im Museum, 1987 [Istorija muziejuje]; Deutsche Geschichte im Osten Europas. Ostpreussen und Westpreussen, 1992 [Vokiečių istorija Rytų Europoje. Rytų ir Vakarų Prūsija]. Daug Boockmanno straipsnių paskelbta įvairiuose žurnaluose ir rinkiniuose. Boockmanno darbams būdingas gilus šaltinių pažinimas, kritiškas jų vertinimas, įžvalgi mokslinė analizė ir nešališkumas.

Vytautas Raudeliūnas